WYDANIE ONLINE

Nauczyciel nie będzie mógł poprzestać na wystawieniu oceny i wpisaniu jej do dziennika. Od stycznia 2015 roku będzie musiał uzasadnić ocenę – co uczeń zrobił źle i jak może się poprawić.

czytaj więcej »

Dyrektorzy szkół nie muszą już obawiać się trudności związanych z ograniczeniem liczebność klas I-III do 25 osób. W trakcie roku szkolnego pod warunkiem zatrudnienia asystenta nauczyciela w klasie będzie mogło uczyć się nawet powyżej 27 uczniów.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przewiduje nowy mechanizm weryfikacji przyznanych punktów na egzaminie i sprawdzianie. Dyrektor będzie miał nowe obowiązki w tym zakresie.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły na każdy rok szkolny opracowuje plan nadzoru pedagogicznego oraz przedstawia go radzie pedagogicznej do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Aby był skuteczny musi uwzględniać wnioski z ewaluacji w roku poprzednim.

czytaj więcej »

Nauczyciel, któremu przysługuje urlop wychowawczy może wnioskować o obniżenie etatu. Termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z tego uprawnienia ustala nauczyciel, a dyrektor musi to uwzględnić.

czytaj więcej »

Dyrektor może przerwać wakacje nauczyciela wzywając go do pracy, ale tylko na 7 dni. Jeśli nauczyciel nie wykorzysta określonego wymiaru urlopu przysługiwać mu będzie urlop uzupełniający. Są jednak przypadki, w których dyrektor może odmówić przyznania tego urlopu.

czytaj więcej »

Początek roku szkolnego to czas ustaleń organizacyjnych. Te najważniejsze wymagają wydania zarządzeń dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Konstruując lub aktualizując regulamin rady pedagogicznej nie trzeba literalnie powtarzać zapisów ze statutu. Regulamin powinien uszczegóławiać przepisy ustawy o systemie oświaty oraz statutu szkoły.  

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2014/2015 monitoringowi podlegać będzie proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.

czytaj więcej »

Zatrudnienie tego samego pracownika w szkole na dwie umowy jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Należy do nich zatrudnienie tej samej osoby na stanowisku nauczyciela i asystenta nauczyciela. Jest to możliwe ponieważ asystenta musi posiadać kwalifikacje takie, jak nauczyciel.

czytaj więcej »

Jeśli uczeń zmienia szkołę, a nie zrealizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym zajęć dodatkowych, nie można zwolnić go z tego obowiązku.Szkoła ma obowiązek umożliwić uczniowi najpóźniej do zakończenia etapu edukacyjnego, uzupełnienie różnic programowych.

czytaj więcej »

Nauczyciel może odrzucić nowe warunki pracy. Jeśli są one dla niego obiektywnie korzystne to zdaniem Sądu Najwyższego nie przysługuje mu wówczas odprawa.

czytaj więcej »

Do 30 września jest jeszcze czas na wnioskowanie o dofinansowanie o wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Dofinansowanie przysługuje jednak tylko nowowybudowanym obiektom.

czytaj więcej »

Nauczyciel nie będzie mógł poprzestać na wystawieniu oceny i wpisaniu jej do dziennika. Od stycznia 2015 roku będzie musiał uzasadnić ocenę – co uczeń zrobił źle i jak może się poprawić.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przewiduje nowy mechanizm weryfikacji przyznanych punktów na egzaminie i sprawdzianie. Dyrektor będzie miał nowe obowiązki w tym zakresie.

czytaj więcej »

wiper-pixel