WYDANIE ONLINE

Na temat obowiązków dyrektorów szkół w sprawie planowania i realizacji szkolnych budżetów rozmawiamy z Marcinem Litwinowiczem - naczelnikiem Wydziału Finansów i Infrastruktury Oświaty w Urzędzie m. st. Warszawy.

czytaj więcej »

Wspólny dziennik dla innych zajęć, łatwiejsze porządkowanie ksiąg uczniów, wpisy w księdze według daty rozpoczęcia nauki – to zmiany, które usystematyzują i uproszczą prowadzenie dokumentacji nauczania.

czytaj więcej »

Nowe zasady organizacji wypoczynku zostaną uwzględnione w ustawie o systemie oświaty. Celem zmian jest większe bezpieczeństwo i lepsza opieka wychowawcza podczas wypoczynku. 

czytaj więcej »

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego powinni korzystać z osobnych podręczników. Są one znacznie droższe ale MEN planuje większe dofinansowanie na ten cel.

czytaj więcej »

Prawomocny wyrok sądu o przywróceniu pracownika do pracy jest wiążący. Dyrektor musi ponownie przyjąć do pracy zwolnionego pracownika, który ma się 7 dni - od dnia uprawomocnienia się wyroku biegnie - na zgłoszenie gotowości do pracy.

czytaj więcej »

Przepisy nie nakładają na ucznia zmieniającego szkołę obowiązku zwrotu poprzedniej legitymacji szkolnej. Ważność tego dokumentu wyznacza data na nim widniejąca.

czytaj więcej »

Przeniesienie służbowe nauczyciela mianowanego nie oznacza rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy i nawiązania nowe. W ślad za nauczycielem przekazywane są jego akta osobowe oraz inna dokumentacja pracownicza.

czytaj więcej »

Zwrot przez szkołę kosztów bożonarodzeniowych paczek zakupionych przez pracowników będzie sprzeczny z założeniami funduszu socjalnego. Lepszym rozwiązaniem jest dofinansowanie prezentów bezpośrednio z ZFŚS.

czytaj więcej »

Przepisy prawa zobowiązują dyrektora szkoły do okazania projektu planu finansowego przedstawicielom rady szkoły oraz rady rodziców, w celu jego zaopiniowania. Opinia powinna zostać wydana w takim terminie by możliwe było zachowanie terminów wynikających z ustawy o finansach publicznych.

czytaj więcej »

W szkołach niepublicznych stosuje się te same narzędzia badawcze i procedury ewaluacji co w szkołach publicznych. Tak samo przygotowuje się raport z badania ewaluacyjnego i dokumentuje przebieg ewaluacji.

czytaj więcej »

Jeśli akt nadania sporządzony jest na niewłaściwym wzorze ale treść zawiera wszystkie wymagane elementy wówczas organ prowadzący uznaje dokumenty i postępowanie egzaminacyjne powinno zostać przeprowadzone.

czytaj więcej »

Aby otrzymać świadczenie z ZFŚS pracownik musi złożyć oświadczenia o dochodzie. Regulamin ZFŚS danej szkoły powinien dokładnie precyzować w jaki sposób dochód należy obliczyć.

czytaj więcej »

Likwidowany zbędny lub zużyty rzeczowy majątek szkoły, sprzedaje się na surowce wtórne bądź niszczy. Do oceny przydatności do użycia majątku powołuję się komisję, a proces likwidacji dokumentuje protokołem.

czytaj więcej »

W zależności od typu szkoły zatrudnienie nauczyciela wspomagającego może być obligatoryjne lub fakultatywne i wymagać zgody organu prowadzącego. Rodzaj placówki decyduje również o tym jakich kwalifikacji należy wymagać od tego pracownika.

czytaj więcej »

Dyrektor sam określa zasady zwrotu kosztów za okulary korekcyjne zalecone pracownikowi przez lekarza. Ustalona przez niego kwota powinna jednak wystarczyć na zakup kompletnych okularów o określonych przez lekarza parametrach.

czytaj więcej »

W nowym roku szkolnym indywidualne nauczanie jest organizowane w formie zajęć prowadzonych przez nauczyciela w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z  uczniem, a nie w formie zajęć z oddziałem z rówieśnikami.

czytaj więcej »

Od nowego roku szkolnego obowiązują nowe zasady dotyczące organizacji krajowych i zagranicznych wycieczek szkolnych. Możliwe będzie łączenia funkcji kierownika i opiekuna, a kuratoria obejmą większym nadzorem wyjazdy zagraniczne.

czytaj więcej »

Aby przeciwdziałać zaniżaniu liczby godzin z drugiego języka obcego Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzić minimalną liczbę godzin dla obowiązkowych języków obcych.

czytaj więcej »

Bibliotekarzowi w szkole nie powinno się przydzielać dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych m.in. ze względu na inny sposób rozliczania czasu pracy niż w przypadku nauczycieli przedmiotowych. Ponadto uczniom należy zapewnić możliwość korzystania z biblioteki również w czasie przerw.

czytaj więcej »

Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami w sprawie zatrudnienia bądź zwolnienia danego nauczyciela. Wnioski te mają dla dyrektora funkcję sygnalizującą i nie są wiążące.  

czytaj więcej »

wiper-pixel