WYDANIE ONLINE

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, która zastąpiła kontrolę finansową. Kontrola nie ogranicza się teraz do aspektów finansowych, a obejmuje również nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

czytaj więcej »

Nie można całkowicie zrezygnować z udostępniania danych ponieważ szkoła ma obowiązek udzielać informacji publicznej, a ta obejmuje czasami dane wrażliwe. Aby nie złamać prawa trzeba wiedzieć które dane można udostępnić, a które podlegają szczególnej ochronie.

czytaj więcej »

Jeśli nauczyciel z powodu wypadającego święta nie zrealizował godziny karcianej będzie musiał zrobić to w innym terminie. W ostatecznym rozliczeniu musi mieć zrealizowaną wymaganą liczbę godzin. Dyrektor zaś powinien tak zaplanować pracę szkoły, by było to możliwe.

czytaj więcej »

Zmiana treści regulaminów szkolnych następuje w drodze zarządzenia. Jednak zanim dyrektor wyda dokument w sprawie regulaminu ZFŚS, konieczna jest konsultacja ze związkami zawodowymi.

czytaj więcej »

 Szkoły wchodzące w skład młodzieżowego ośrodka wychowawczego powinny posiadać odrębne programy wychowawcze i profilaktyki. Zarówno potrzeby jak i zdiagnozowane problemy mogą być różne na każdym etapie edukacyjnym.

czytaj więcej »

Protokół z rozmowy z rodzicami nie jest informacją publiczną więc dyrektor nie ma obowiązku go udostępniać. Dyrektor na wniosek rodzica może udostępnić mu protokół o ile dokument ten nie narusza dóbr osobistych osób trzecich.

czytaj więcej »

Decyzja o wpisaniu przez szkołę innowacji do rejestru w kuratorium oświaty powinna być podjęta odpowiedzialnie. Jedyną sytuacją kiedy kuratorium może uchylić uchwałę jest stwierdzenie jej niezgodności z przepisami prawa.

czytaj więcej »

Dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłacane nauczycielowi w trakcie urlopu wychowawczego nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

czytaj więcej »

Częstą praktyką w szkołach jest zabieranie przez nauczyciela, jego prywatnym samochodem, ucznia na konkurs lub zawody. Jest to poważny błąd ponieważ uczeń nie może być przewożony na zajęcia organizowane przez szkołę przez osoby nie mające do tego uprawnień.

czytaj więcej »

Pracodawca decyduje czy objąć obowiązkiem przeprowadzenia szkolenia bhp pracownika wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia. Kwestię tę należy uregulować w treści umowy ze wskazaniem która ze stron ponosi koszty takich szkoleń i badań.

czytaj więcej »

wiper-pixel