WYDANIE ONLINE

Imprezę szkolną np. poczęstunek z okazji Świąt można sfinansować ze środków funduszu socjalnego. Należy przy tym przestrzegać zapisów regulaminu i pamiętać, że udział w takiej imprezie jest opodatkowany.

czytaj więcej »

Określono wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2015. Będzie ono wyższe o 70 zł niż w roku poprzednim. W przypadku niepełnego wymiaru wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie.

czytaj więcej »

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji konkursów, turniejów i olimpiad umożliwia organizowanie olimpiad także dla uczniów gimnazjów. Do 30 czerwca 2015 r. regulaminy olimpiad należy dostosować do nowych przepisów.

czytaj więcej »

Na temat zakresu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w szkole oraz błędach najczęściej popełnianych przez dyrektorów rozmawiamy z Elżbietą Lipińską - Okręgowym Inspektorem Pracy w Warszawie.

czytaj więcej »

Na żądanie związku zawodowego, pracodawca jest zobowiązany udzielić informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej. Dyrektor nie może odmówić udzielenia zwłaszcza informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania. 

czytaj więcej »

Każdemu pracownikowi wychowującemu dziecko do lat 14 przysługują 2 dni opieki nad dzieckiem w roku kalendarzowym. Często jednak pracownicy wybierają je w tym samym czasie np. w okresie przedświątecznym. Nawet jeśli wybór terminu dezorganizuje pracę szkoły, dyrektor mu wyrazić zgodę i udzielić wolnego. 

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo może wcześniej rozwiązać umowę w związku z przejściem na emeryturę. Pracownikowi temu będzie przysługiwać odprawa emerytalna jeśli nie otrzymał jej od innego pracodawcy. Odprawę wypłaca tylko szkoła będąca podstawowym miejscem pracy dla zatrudnionego na zastępstwo nauczyciela.

czytaj więcej »

Jeżeli godziny pracy pracownika określa regulamin pracy, wówczas zmiana w tym zakresie musi zostać wprowadzona w dokumencie. Zmiany w regulaminie pracy należy uzgodnić ze związkami zawodowymi.

czytaj więcej »

Dopóki uczeń podlegający obowiązkowi szkolnemu jest zameldowany w obwodzie danej szkoły, dopóty jej dyrektor jest zobowiązany do kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez ucznia. Dyrektor zobowiązany jest podjąć wszelkie możliwe działania zgodna z prawem, by ustalić czy i gdzie uczeń spełnia obowiązek szkolny.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły odpowiada za wykorzystanie środków szkoły zgodnie z zaakceptowanym planem finansowym. Przeniesienie planowanych wydatków wymaga formy zarządzenia oraz posiadania upoważnienia od organu prowadzącego.

czytaj więcej »

Prowadzenie przez nauczyciela zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych podlega ścisłej ewidencji. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku papierowym i poprzez wpisanie tematu w dzienniku elektronicznym.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik, za zgodą dyrektora, podróżuje służbowo własnym samochodem dyrektor ma obowiązek zwrócić mu koszty przejazdu. Stawkę za kilometr ustala pracodawca w drodze zarządzenia.

czytaj więcej »

Uczniowie korzystający z obiadów w szkole opłacają jedyne koszty produktu, ponieważ organ prowadzący dopłaca do ich posiłków. W przypadku nauczycieli wiązałoby się to z potrzebą opodatkowania korzyści majątkowej.

czytaj więcej »

Wyjazd rodziców w celach zarobkowych za granicę pociąga za sobą problem organizacji opieki dla pozostawionego w kraju dziecka. Szkoła musi wiedzieć kogo powiadomić w razie wypadku czy problemów wychowawczych. Nie będzie wątpliwości jeśli rodzice na czas wyjazdu przekażą opiekę prawną nad dzieckiem.

czytaj więcej »

Kierowanie przez ucznia wulgarnych i obraźliwych epitetów pod kierunkiem nauczyciela jest znieważeniem podczas pełnienia obowiązków służbowych. Dyrektor powinien o takiej sytuacji powiadomić organ prowadzący.

czytaj więcej »

wiper-pixel