WYDANIE ONLINE

Uczeń, który nie korzysta z nauki religii i etyki w szkole, powinien przebywać we wskazanym miejscu przez cały czas trwania tych lekcji. Ze względów bezpieczeństwa szkoła ma obowiązek kontrolować jego obecności i odnotowywać to w ustalony w szkole sposób.

czytaj więcej »

Nowa procedura unieważnienia egzaminu zewnętrznego w przypadku podejrzenia, że uczeń ściągał przewiduje krótkie terminy na ustosunkowanie się do stawianych zarzutów. Wzbudziło to wątpliwości podczas konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu.

czytaj więcej »

MEN w nowelizacji ustawy o systemie oświaty planuje złagodzić przepis ograniczający liczebność klas I-III do maksymalnie 25 uczniów. Takie rozwiązanie będzie mogło być stosowane wyjątkowo, a dyrektor nie będzie mógł przed rozpoczęciem roku planować liczniejszych klas. 

czytaj więcej »

Resort edukacji proponuje zmiany w nadzorze pedagogicznym dzięki którym nadzór ma być bardziej skuteczny. Wizytator będzie miał więcej uprawnień, a dyrektor terminy na wdrożenie zaleceń.

czytaj więcej »

W okresie świąt Bożego Narodzenia pracodawcy często decydują się na bony dla pracowników lub zakup paczek dla ich dzieci. Można przeznaczyć na ten cel środki z ZFŚS jeśli przewidziano to w regulaminie Funduszu i spełniono określone wymagania m.in. zróżnicowano wartość paczek czy bonów.

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca ustalił, że nauczyciel wychowania fizycznego może używać własnej odzieży sportowej, to ma obowiązek wypłacić ekwiwalent z tego tytuły. Gdy dyrektor szkoły jest jednocześnie nauczycielem WF, wówczas ekwiwalent przyznaje mu organ prowadzący.

czytaj więcej »

Na życzenie pracownika można skrócić okres wypowiedzenia i tę wcześniejszą datę wpisać na świadectwie pracy. W takim przypadku nie będzie mu przysługiwało wynagrodzenie za pozostałe miesiące wypowiedzenia. 

czytaj więcej »

Poradnia wydaje orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego nie na rok szkolny a na czas, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Na czas ferii nie organizuje się nauczania indywidualnego.

czytaj więcej »

Nietypowe rozwiązania organizacyjne w szkole można wprowadzić na zasadzie innowacji pedagogicznej np. utworzyć klasę sportową w ramach oddziału sportowego. Należy wówczas zapewnić odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne m.in. uzyska uchwałę rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Opinia, na podstawie której dyrektor może zwolnić ucznia z nauki drugiego języka powinna zawierać określone dane oraz stwierdzenie, że dotyczy zwolnienia z nauki drugiego języka z uwagi na określony/zdiagnozowany problem dziecka.

czytaj więcej »

Szkoła dysponuje majątkiem przekazanym przez organ prowadzący na podstawie pełnomocnictwa. Może zbyć niepotrzebny majątek trwały, jeśli jest to uzasadnione gospodarczo oraz zgodne z postanowieniami organu prowadzącego.

czytaj więcej »

To czy wydatek na szkolenie pracowników należy zakwalifikować jako strukturalny, trzeba zależy od tematyki szkolenia. Dane szkolenie musi się mieścić w którymś z obszarów określonych w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

czytaj więcej »

Uczeń szczególnie uzdolniony może uzyskać zezwolenie dyrektora na indywidualny program lub tok nauki i wcześniej ukończyć szkołę. Dotyczy to również ucznia uzdolnionego sportowo lub kierunkowo, który gorzej radzi sobie z innymi przedmiotami. Uczeń musi wówczas spełnić określone wymagania.

czytaj więcej »

wiper-pixel