WYDANIE ONLINE

Dyrektorzy nie będą już musieli zawierać umów cywilnoprawnych z nauczycielami realizującymi zajęciach ze środków unijnych. Będzie to możliwe w ramach nawiązanego stosunku pracy.

czytaj więcej »

Zainteresowane szkoły będą mogły zorganizować próbną maturę w dniach 15-18 grudnia 2014 r. Dla szkół, które nie skorzystają z tej możliwości arkusze egzaminacyjne dostępne będą w Internecie.

czytaj więcej »

Nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli stracą większość przywilejów z Karty Nauczyciela - urlop zdrowotny, dodatki socjalne i preferencyjne zasady zwalniania z pracy.

czytaj więcej »

Utrata zdolności nauczyciela do wykonywania pracy oznacza dla dyrektora konieczność rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rodzaj odprawy zależy od stopnia awansu zawodowego i tego czy ZUS przyzna rentę. W przypadku konieczności wyboru, nauczyciel mianowany otrzyma odprawę, która będzie dla niego bardziej korzystna.

czytaj więcej »

Na temat wymagań dotyczących higieny procesu nauczania rozmawiamy z Wisławą Ostręgą - naczelnikiem Wydziału Higieny Dzieci i Młodzieży w Departamencie Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

czytaj więcej »

Rozliczeniu podlegają tylko te godziny karciane do realizacji których nauczyciel był zobowiązany przez dyrektora. Nauczyciel nie może żądać rekompensaty za samowolną realizację większej liczby godzin karcianych.

czytaj więcej »

Udział w zebraniach rady pedagogicznej to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych nauczyciela. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na zebraniu nauczycielowi grodzi odpowiedzialność dyscyplinarną.

czytaj więcej »

Zapomoga na zakup węgla jest rodzajem działalności socjalnej, na którą mogą być przeznaczone środki ZFŚS. O tym jednak, czy w konkretnej szkole można się ubiegać o takie świadczenie, decyduje obowiązujący tam regulamin.

czytaj więcej »

Jedną z przesłanek do zapewnienia pracownikowi okularów korekcyjnych jest użytkowanie monitora ekranowego przez minimum 4 godziny. Przepisy nie określają sposobu ustalania tego okresu, dyrektor powinien więc go określić w regulaminie pracy.

czytaj więcej »

Dochody szkoły uzyskane ze szkolnego sklepiku prowadzonego przez uczniów zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły ma swobodę w decydowaniu o zatrudnieniu nauczyciela i pomocy nauczyciela. Organ prowadzący nie może ingerować ani wydawać poleceń w tym zakresie, jeśli decyzje te zostały podjęte zgodnie z prawem.

czytaj więcej »

Nauczyciel nie może zrzec się dodatku motywacyjnego przyznanego przez dyrektora. Pisemna adnotacja odmowna nauczyciela na piśmie w sprawie przyznania dodatku nie jest podstawą do jego nie naliczenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel