WYDANIE ONLINE

Nowy sposób układania ksiąg arkuszy ocen, więcej dokumentacji nauczania ale mniej dzienników, obowiązek samodzielnego opracowania zaświadczenia o przebiegu nauczania – to tylko część nowych obowiązków dyrektora szkoły w zakresie prowadzenia dokumentacji szkolnej.

czytaj więcej »

Od marca 2015 r. obowiązywać będą nowe obowiązki w zakresie ocenienia, klasyfikowania i promowania uczniów. Największa zmiana to wprowadzenie ocen opisowych dla uczniów klas I-III i wyższych.

czytaj więcej »

Przepis ograniczający liczebność klas I-III do maksymalnie 25 uczniów wywołał sprzeciw, głównie ze względu na możliwość zaistnienia problemów organizacyjnych. Dlatego w wyjątkowych przypadkach i po spełnieniu 5 warunków przepis ten będzie mógł być pominięty.

czytaj więcej »

Nawet jeśli dyrektor otrzymał informację, że uczeń jest zarażony wirusem HIV nie ma on prawa z własnej inicjatywy pobrać materiału do badania. Zanim rozpowszechni informację powinien wyjaśnić sytuację z uczniem lub jego rodzicami. Do zawiadamiania Sanepidu zobowiązany jest lekarz, który rozpoznał chorobę zakaźną u ucznia.

czytaj więcej »

Zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy zależy od tego czy zaistniały określone w definicji okoliczności. Samo oświadczenie pracownika, że uległ wypadkowi np. wychodząc do pracy nie jest wystarczającym dowodem w sprawie. Powinien udowodnić, że zdarzenie ma cechy wypadku przy pracy.

czytaj więcej »

Dzięki planowanym zmianom nadzór pedagogiczny ma być bardziej skuteczny i efektywny, Wizytator ma otrzymać więcej uprawnień kontrolnych, a dyrektor konkretne terminy na wprowadzenie zaleceń pokontrolnych. Pierwsze zmiany mają wejść w życie już 31 marca 2015 r., pozostałe od nowego roku szkolnego.

czytaj więcej »

Ze zwolnienia od pracy w celu poddania się badaniom specjalistycznym pracownik może korzystać tak często, jak często występuje potrzeba ich przeprowadzenia, o ile nie mogą być przeprowadzone w czasie pracy. Przepisy nie określają sposobu dokumentowania prawa do zwolnienia, wystarczy więc wniosek pracownika.

czytaj więcej »

Pracodawca nie może sam kontrolować zasadności korzystania ze zwolnień lekarskich przez pracownika. Nie może żądać wglądu do dokumentacji lekarskiej nauczyciela. Jeżeli ma wątpliwości może wystąpić do ZUS o kontrolę stanu zdrowia pracownika.

czytaj więcej »

Pomyłkowo przyznane świadczenie z ZFŚS podlega zwrotowi. Jeśli pracownik odmawia zwrotu, pracodawca może dochodzić go w sądzie. Żądanie nie będzie skuteczne, jeżeli pracownik wykaże, że zużył korzyść lub utracił ją w taki sposób, że się nie wzbogacił.

czytaj więcej »

Za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek ten nie jest przeliczany na ucznia, lecz jest związany z dodatkowymi zadaniami nauczyciela opiekującego się całą klasą. Dlatego też nie przysługuje za prowadzenie indywidualnego nauczania.

czytaj więcej »

Stosunek pracy nauczycieli, którzy zdecydowali się na przejście w stan nieczynny wygaśnie 28 lutego. Po tym czasie, nie ma on prawa do odprawy pieniężnej. Rekompensują ją wynagrodzenie i inne świadczenia pracownicze pobierane w czasie trwania stanu nieczynnego.

czytaj więcej »

Nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego bez przygotowania pedagogicznego, o ile posiada wymagany poziom wykształcenia do zajmowania danego stanowiska i zobowiąże się do uzupełnienia braku w trakcie trwania stażu.

czytaj więcej »

 Przepisy zobowiązują szkołę do określenia w statucie obowiązków uczniów, w tym warunków korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Możliwe jest wprowadzenie całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych przez uczniów.

czytaj więcej »

Organ prowadzący może udzielić dyrektorowi szkoły pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w sprawach związanych z realizacją umowy dotyczącą dowozu dzieci do szkoły. Odmowa przyjęcia pełnomocnictwa może skutkować odpowiedzialnością względem zwierzchnika służbowego.

czytaj więcej »

Decyzją zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego były pracownik może zachowa prawa członkowskie, jeżeli utrata pracy nastąpiła z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

czytaj więcej »

wiper-pixel