WYDANIE ONLINE

Dyrektor szkoły może wypracować własną, właściwą dla danej szkoły procedurę. Określa w niej sposób prowadzenia obserwacji oraz wybór zajęć i nauczycieli, którzy zostaną poddani obserwacji.

czytaj więcej »

Większość przepisów znowelizowanej ustawy o systemie oświaty ma wejść w życie 31 marca 2015 r. Czas się na nie przygotować.

czytaj więcej »

 Na temat zasad organizacji matur 2015 oraz zmian w prawie dotyczących egzaminów rozmawiamy z Marcinem Smolikiem, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

czytaj więcej »

Według Sądu Najwyższego o przywróceniu do pracy nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym zdecyduje obiektywna możliwość zagwarantowania mu pełnego etatu. 

czytaj więcej »

Silny napad astmy może nawet stanowić zagrożenie życia dziecka. Dlatego rodzice powinni poinformować szkołę o specyfice choroby dziecka. Natomiast dyrektor szkoły powinien zadbać o przeszkolenie nauczycieli w zakresie postępowania w sytuacji ataku i udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej »

Dokonanie korekty zapisów księgowych dotyczących np. darowizny od rady rodziców uzależnione jest od sposobu jej wykorzystywania oraz od ustaleń wynikających z obowiązującej polityki rachunkowości obowiązującej w danej jednostce.

czytaj więcej »

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli. Dyrektor może zobowiązać ich do wykonywania w tym czasie innych zadań lub do pozostawania w gotowości do pracy. Za te dni nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

czytaj więcej »

Przy ustalaniu trzynastki stosuje się zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego, w którym nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

czytaj więcej »

Organy prowadzące przedszkola powstałe w wyniku przekształcenia oddziału przy szkole podstawowej mają czas do września 2016 r. na dostosowanie lokali do nowych przepisów ochrony przeciwpożarowej 

czytaj więcej »

Przepisy prawa nie przewidują wymogu poprzedzania oceny śródrocznej oceną przewidywaną. Statut szkoły może jednak wprowadzać w szkole taki obowiązek. Ustalenie tych ocen wymaga natomiast podjęcia uchwały rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Podmioty sprzedające lub podające środki spożywcze dzieciom w ramach żywienia zbiorowego będą miały czas do końca listopada 2015 r. na dostosowanie swojej działalności do nowych przepisów. Ich przestrzeganie będzie kontrolować Państwowa Inspekcja Sanitarna.

czytaj więcej »

Organizację pracy rady pedagogicznej oraz zasady wnoszenia poprawek do protokołu należy określić w regulaminie rady. Za dokonanie korekty niezgodnie z regulaminem nauczycielowi grozi odpowiedzialność porządkowa przed dyrektorem.

czytaj więcej »

wiper-pixel