WYDANIE ONLINE

Wszystkie decyzje rady pedagogicznej dokumentuje się w formie uchwał. Bez względu na to czy jest to uchwała stanowiąca czy opiniująca – każda musi być poparta właściwą i aktualną podstawą prawną.

czytaj więcej »

16 stycznia 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące warunków przechodzenia ucznia pomiędzy szkołami publicznego różnego typu. Nowe przepisy precyzują kogo i na jakich zasadach dyrektor może przyjąć do szkoły.

czytaj więcej »

Weszły w życie nowe przepisy, które gwarantują pewne miejsce w szkole wszystkim uczniom – bez względu na obywatelstwo. Dyrektor, który ich nie uwzględni musi liczyć się odpowiedzialnością prawną.

czytaj więcej »

1 września 2015 r. ze szkolnych sklepików, automatów i stołówek ma zniknąć śmieciowe jedzenie. Szkoły nie będą jednak miały trzymiesięcznego okresu przejściowego na dostosowanie asortymentu sklepików szkolnych do nowych przepisów.

czytaj więcej »

Wypłacany pracownikowi samorządowemu dodatek specjalny należy uwzględnić w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego niezależnie od tego, jakie jest jego źródło finansowania – o ile dodatek wynika ze stosunku pracy.

czytaj więcej »

Pracownica, która najpierw złoży wniosek o urlop rodzicielski, a następnie z niego zrezygnuje, otrzyma wyrównanie zasiłku do 100%, ale pod pewnymi warunkami.

czytaj więcej »

Zanim dyrektor zdecyduje o przyjęciu nowego ucznia w trakcie roku szkolnego należy sprawdzić czy spełnia on wszystkie warunki do kontynuowania nauki. Różnice programowe, które uczeń musi uzupełnić należy uwzględnić w decyzji o przyjęciu do szkoły.

czytaj więcej »

Regulamin rady rodziców może przewidywać prowadzenie dokumentacji przez jej sekretarza, odpowiedzialnego za przechowywanie i przekazywanie druków następcy, gdy ustępuje ze stanowiska. Bez względu na to kto prowadzi dokumentację rady, dyrektor nie powinien jej przeglądać z własnej inicjatywy.

czytaj więcej »

Organ prowadzący nie może narzucać dyrektorowi określonego sposobu wydatkowania środków finansowych przypisanych szkole na doskonalenie zawodowe nauczycieli - zwłaszcza jeśli miałoby to się odbyć niezgodnie z wieloletnim planem doskonalenia nauczycieli.

czytaj więcej »

Monitorowanie realizacji podstawy programowej - zarówno ilościowe, jakościowe i organizacyjne - powinno obejmować przedmioty rozszerzone i uzupełniające. 

czytaj więcej »

Metrykę akt sprawy w postępowaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego sporządza się w formie tabeli, odnotowując w niej poszczególne czynności w sprawie. Tabela powinna zawierać określone przepisami elementy. 

czytaj więcej »

Bez względu na zapisy w statucie czy regulaminie szkoły, jej dyrektor ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni. Zapis o nieponoszeniu odpowiedzialności szkoły za wartościowe rzecz pozostawione przez uczniów nie ma mocy prawnej.

czytaj więcej »

Jeżeli szkoła wynajmuje incydentalnie pomieszczenie szkoły np. salę gimnastyczną na rzecz prywatnych osób lub podmiotów zorganizowanych, nie ma obowiązku opłacania podatku od nieruchomości. 

czytaj więcej »

wiper-pixel