WYDANIE ONLINE

Bez uzasadnionego powodu policja nie ma prawa dokonać w szkole przeszukania. Dotyczy to również niezapowiedzianego wejścia do klasy z psem policyjnym. Takie działanie musi być poparte uzasadnionym podejrzeniem, że w sali znajdują się zakazane substancje.

czytaj więcej »

Szkoła organizująca dla uczniów zajęcia na basenie odpowiada za zorganizowanie wystarczającej opieki. Za bezpieczeństwo kąpiących odpowiadają ratownicy, za właściwy nadzór – nauczyciele.

czytaj więcej »

Wydatek na montaż mebli szkolnych może zaksięgować na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. Warunkiem takiego ujęcia zakupu/usługi jest dłuższy niż rok przewidywany okres ekonomicznej użyteczności.

czytaj więcej »

W określonych przypadkach nauczyciel będzie miał obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości danego ucznia. Dyrektor szkoły będzie zwalniał ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć egzaminacyjnych.

czytaj więcej »

W 2015 roku wynagrodzenie egzaminatora będzie zależeć od trudności ocenianych zadań. Nowy system e-ocenianie umożliwi wynagradzanie egzaminatora za każde sprawdzone zdanie z arkusza.

czytaj więcej »

Nowe przepisy dotyczące wynagradzania egzaminatorów części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zmieniają stawki i porządkują dotychczasowe regulacje w tym zakresie. 

czytaj więcej »

Aby uzyskać dofinansowanie do wyposażenia biblioteki w nowości wydawnicze dyrektor musi do 30 kwietnia 2015 r. złożyć w organie prowadzącym wniosek w tej sprawie. Wniosek musi zawierać kalkulację kosztów zapotrzebowania.

czytaj więcej »

Obowiązkiem nauczycieli jest uczestniczenie w egzaminie maturalnym, sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym w ramach czasu pracylub pensum. Jeśli czynności te przekroczą obowiązujący wymiar zajęć nauczycielowi przysługiwać będzie wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe.

czytaj więcej »

 Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, z uwzględnieniem średniej z nadgodzin, należy wypłacić w pierwszym dniu miesiąca razem z wynagrodzeniem za pracę. Wypłata na koniec miesiąca jest możliwa tylko wówczas gdy wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie wykonanych prac.

czytaj więcej »

Dokonywana przez organ prowadzący ocena pracy dyrektora wymaga opinii wskazanych organów szkoły. Przepisy nie precyzują zasad opiniowania oceny, w tym jawności lub tajności głosowania, ale opinia ta ma mieć formę pisemną.

czytaj więcej »

Rodzice uczniów i pełnoletni zdający mają prawo wglądu do prac egzaminacyjnych jeśli w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników złożą wniosek w tej sprawie. Wniosek o weryfikację uzyskanych punktów będą mogli złożyć w ciągu 2 dni od dnia wglądu do pracy.

czytaj więcej »

Tematyka szkoleń rad pedagogicznych powinna wynikać z wewnątrzszkolnego planu doskonalenia nauczycieli dany na rok szkolny. Istotnym obszarem szkoleń są kwestie wychowawcze, w tym zapobieganie niedostosowaniu społecznemu np. powtarzającym się wagarom.

czytaj więcej »

Dla nauczyciela uzupełniającego etat należy założyć teczkę, w której będzie można gromadzić informacje o nim i dokumenty dotyczące jego pracy. Nie zakłada się mu jednak akt osobowych w rozumieniu rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej.

czytaj więcej »

Sposób przyjmowania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien określać regulamin funkcjonowania tego organu. Żaden przepis prawa oświatowego nie zawiera zapisu zobowiązującego do przyjmowania protokołu w drodze uchwały.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają zasad weryfikowania zaświadczeń lekarskich dotyczących ubiegania się o zapomogę zdrowotną przez nauczycieli. Jeśli jednak dyrektor podejrzewa, że pracownik chce wyłudzić świadczenie, może odmówić jego udzielenia, a nawet złożyć zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa.

czytaj więcej »

Dyrektor może udzielić pracownikowi płatnego zwolnienia od pracy w związku z podnoszeniem kwalifikacji. Udział w doskonaleniu zawodowym w dniu wolnym od pracy nie uzasadnia jednak udzielenia za ten okres innego dnia wolnego.

czytaj więcej »

Przepisy prawa nie regulują zasad przekazywania okresowych wpływów szkoły do organu prowadzącego. Decyzję w tej sprawie może podjąć dyrektor szkoły w formie zarządzenia.

czytaj więcej »

Świadczenia rzeczowe wypłacane z ZFŚS stanowią przychód pracownika, emeryta lub rencisty. Jednak świadczenia do kwoty 380 zł, a dla emerytów i rencistów do kwoty 2.280 zł są zwolnione z podatku dochodowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel