WYDANIE ONLINE

Od 2015 roku dyrektor ma nowe obowiązki wynikające z konieczności zapewnienia legalności danych osobowych przetwarzanych w szkole. Z niektórych obowiązków może się zwolnić poprzez powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

czytaj więcej »

Z rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego zostanie usunięty zapis przewidujący zakończenie zajęć w połowie stycznia lub czerwca. Zmienią się również zasady ustalania dni wolnych od zajęć w związku z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

czytaj więcej »

Zarówno kierownik jak i wychowawca wypoczynku nie będą już mogli zdobywać kwalifikacji na internetowych kursach. Nowe rozporządzenie w sprawie wypoczynku zmieniło zasady organizowania kursów dla osób chcących pełnić te funkcje.

czytaj więcej »

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach kształcenie w 3 nowych zawodach będzie można rozpocząć od 1 września 2015 r.  

czytaj więcej »

Arkusze ocen zakłada się każdemu uczniowi tuż po przyjęciu do szkoły i prowadzi systematycznie aż do ukończenia nauki w danej placówce. Jeśli w międzyczasie zmieni się sytuacja ucznia np. jego stopień upośledzenia, należy mu założyć nowy arkusz o właściwym wzorze.

czytaj więcej »

W stosunku do licencji na oprogramowanie typu Windows kupowanego łącznie z zestawem komputerowym stacjonarnym stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 0%. Programy typu Office kupowane do szkół obejmuje stawka 23%.

czytaj więcej »

Pracownik posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności objęty jest skróconymi normami czasu pracy. Przy tym nie można go zatrudniać w godzinach nadliczbowych czy nocnych.

czytaj więcej »

Jeśli nieobecność nauczyciela trwała dłużej niż 30 dni to jego staż zostanie przedłużony. Zasady obliczania terminów przy przedłużaniu stażu nie są jednak jednolite i często budzą wątpliwości. W celu ich wyjaśnienia należy zwrócić się do właściwego kuratorium oświaty.

czytaj więcej »

Organ prowadzący ma prawo żądać podstawowych danych osobowych uczniów jeśli jest to niezbędne do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkoły. W ten sposób gmina realizuje swój ustawowy obowiązek.

czytaj więcej »

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości uczniów, rada pedagogiczna wskazuje poprzez podjęcie uchwały. Każda uchwała musi wynikać z aktualnych przepisów prawa.

czytaj więcej »

wiper-pixel