WYDANIE ONLINE

Zatrudnienie asystenta, mimo że nie jest on pracownikiem samorządowym, należy uwzględnić w arkuszu na nowy rok szkolny. Gdy konieczność utworzenia etatu pojawi się później – będzie można aneksować arkusz, ale decyzje kadrowe lepiej z wyprzedzeniem konsultować z organem prowadzącym.

czytaj więcej »

O zasadach wglądu do prac egzaminacyjnych i ich weryfikacji oraz o kontrowersjach jakie budzi sprawdzanie prac maturalnych według klucza rozmawiamy z Marcinem Smolikiem, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

czytaj więcej »

Od 31 marca wizytatorzy kuratoriów oświaty będą mieli większe uprawnienia min.: będą mogli kontrolować lekcje bez zapowiedzi i wskazywać termin realizacji zaleceń pokontrolnych.

czytaj więcej »

Ustawa o systemie o światy wprost zakaże pobierania jakichkolwiek opłat od rodziców za dostęp do e-dzienników. Taki zapis będzie obowiązywał od 1 września 2015 roku.

czytaj więcej »

Od 31 marca 2015 r. to decyzja administracyjna będzie stwierdzać, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym w Polsce odpowiedni poziom wykształcenia oraz prawo do kontynuacji nauki. Zastąpi ona zaświadczenie wydawane dotychczas w drodze nostryfikacji.

czytaj więcej »

Nauczyciel nie ma prawa do wynagrodzenia za czas opieki nad chorym dzieckiem. Za ten okres wypłacany jest zasiłek opiekuńczy. W tym czasie nie przysługuje mu ani wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, ani żaden inny składnik wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Dyrektor może – ale nie musi - wyrazić zgodę na wyjazd do sanatorium i uznać nieobecność w pracy nauczyciela za usprawiedliwioną. Za ten czas nauczyciel nie zachowa prawa do wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Z nauczycielem zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela można zawierać dowolną liczbę umów na czas określony, bez obawy, że 3 z nich przekształci się w umowę bezterminową. Dotyczy to jednak tylko dwóch przypadków: zatrudniania na zastępstwo i zgodnie z organizacją pracy szkoły.

czytaj więcej »

Nieodebrane przez uczniów i absolwentów świadectwa powinny być oddzielnie ewidencjonowane i przechowywane. Dobrym rozwiązaniem będzie założenie teczki z tymi drukami ułożonymi według roczników.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie może odwołać się od orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej ponieważ nie jest stroną w postępowaniu o jego wydanie. Odwołanie przysługuje jedynie wnioskodawcom czyli rodzicom ucznia.

czytaj więcej »

Organ prowadzący ma obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły. Zwrot kosztów przejazdu jest możliwy na zasadach określonych w umowie zawartej między gminą a rodzicami, jeżeli to oni zapewniają dowożenie i opiekę.

czytaj więcej »

Zapytanie prasowe skierowane do szkoły jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie informacji publicznej. Szkoła powinna odpowiedzieć na nie bez zbędnej zwłoki, a jeśli nie jest to możliwe – poinformować o powodach opóźnienia.

czytaj więcej »

Realizacja zajęć rewalidacyjnych podczas egzaminu powinna mieć miejsce zgodnie z planem zajęć dla ucznia. Ani przepisy, ani interpretacje ministerstwa edukacji narodowej nie odnoszą się wprost do tej kwestii.

czytaj więcej »

Korzystanie przez szkoły niepubliczne ze wsparcia ze środków publicznych obwarowane jest rozmaitymi warunkami, w tym także dotyczącymi jego przeznaczenia. Niezgodne z prawem będzie np. pokrycie wydatków na inwestycje np. na remont łazienki.

czytaj więcej »

Przychody gromadzone na rachunku wydzielonym, które zostały określone w statucie szkoły, księguje się na koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”. Wpływy, których nie ustalono w regulacjach wewnętrznych jako statutowe, rozlicza się przy użyciu konta 760.

czytaj więcej »

Przepisy nie zobowiązują do grodzenia placu zabaw, znajdującego się na terenie ogrodzonego boiska szkolnego. O tym czy istniejące zabezpieczenia są wystarczające dla zapewnienia opieki dzieciom w wieku przedszkolnym powinien zdecydować dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

Wymagania wobec społecznego inspektora pracy nie precyzują poziomu wykształcenia. Społeczny inspektor pracy powinien mieć jednak niezbędną wiedzę na temat przepisów bhp i prawa pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel