WYDANIE ONLINE

Dyrektor szkoły ma dowolność w podejmowaniu decyzji kadrowych, ale błąd w tym zakresie może go wiele kosztować. Zastosowanie niewłaściwego kryterium wyboru osób do zwolnienia może zakończyć się w sądzie i skutkować koniecznością wypłacenia odszkodowania i przywrócenia nauczyciela do pracy.

czytaj więcej »

Rozliczanie czasu pracy nauczyciela uczestniczącego w dniach otwartych szkoły zależeć będzie od tego czy zorganizowano je w dni powszednie czy w wolne od zajęć. W drugim przypadku dyrektor udziela nauczycielom innego dnia wolnego lub wypłaca wynagrodzenie. Nie zawsze jednak obowiązek ten dotyczy dni otwartych organizowanych w sobotę.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły w 3 przypadkach może skrócić tydzień pracy nauczyciela do 4 dni. Przepisy nie nakładają jednak na niego takiego obowiązku, nawet jeśli dany nauczyciel wykonuje ważne społecznie zadania jak pełnienie funkcji członka zarządu organizacji związkowej.

czytaj więcej »

W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty konieczna jest aktualizacja szkolnych aktów prawnych, w tym tak ważnych jak statut szkolny. Część zmian obowiązuje od kwietnia, pozostałe wejdą w życie od nowego roku szkolnego 2015/2016.

czytaj więcej »

Koniec kadencji dyrektora szkoły nie oznacza konieczności przeprowadzenia ponownego konkursu. Organ prowadzący - po uzgodnieniach z radą szkoły, radą pedagogiczną i kuratorem oświaty - może ją przedłużyć.

czytaj więcej »

Dyrektor nie powinien obawiać się zbytniej ingerencji rodziców w sprawy szkoły. Zarówno indywidualnie jak i za pośrednictwem rady rodziców mogą oni zgłaszać sugestie i wnioski dotyczące wszystkich aspektów pracy szkoły.

czytaj więcej »

W pracach komisji konkursowej na dyrektora powinien uczestniczyć przedstawiciel związku zawodowego obejmującego zakresem swojego działania daną szkołę. Wyznaczony przez związek przedstawiciel nie może być jednak zatrudniony w szkole, w której odbywa się konkurs.

czytaj więcej »

Organ prowadzący może uchwałą zwiększyć pensum nauczyciela. Zgoda pracownika nie jest wymagana, o ile jednocześnie nie dojdzie do redukcji jego wymiaru zajęć w celu zachowania dotychczasowej liczby godzin.

czytaj więcej »

Każdy nauczyciel odpowiada za prawidłowe zrealizowanie podstawy programowej i podlega kontroli dyrektora szkoły w tym zakresie. Monitorowanie tego obowiązku pozwoli na czas wychwycić i skorygować nieprawidłowości.  

czytaj więcej »

Nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu nabycia do niej prawa, a nie w terminie wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli okres uprawniający do nagrody upływa w dniu wolnym od pracy, wypłaca się ją w następnym dniu roboczym. 

czytaj więcej »

Dotacje dla szkół niepublicznych mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie ze ściśle określonym przeznaczeniem. W przeciwnym razie organ prowadzący może zażądać zwrotu nienależycie wykorzystanej części świadczenia.

czytaj więcej »

Nie wszystkie zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty są już obligatoryjne dla dyrektorów szkół. Większość z nich jednak weszła w życie już 31 marca. W ich gąszczu łatwo się pogubić, które należy wdrożyć natychmiast a które od nowego roku szkolnego.

czytaj więcej »

Rozszerzenie uprawnień kuratoriów oświaty, w tym wstępu na lekcje bez zapowiedzi od początku budziły kontrowersje. Powstały również obawy, że nowe przepisy dadzą również resortowi edukacji nowe dotychczas nieznane narzędzia do szczegółowej kontroli szkół. MEN zaprzecza by wzrosły jego uprawnienia w tym zakresie.

czytaj więcej »

wiper-pixel