WYDANIE ONLINE

W zapobieganiu stosowania dopalaczy wśród uczniów kluczowe jest znajomość rodzajów tych substancji i objawów jakie wywołują. Tymczasem powstają coraz to nowe mieszanki i substancje – przez co walka z opalaczami przypomina trochę walkę z wiatrakami.

czytaj więcej »

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie będą od 1 września uregulowane w 1 rozporządzeniu. Zmiany, które wprowadzi nowy akt wynikają głównie z postulatów rodziców i potrzeby złagodzenia nazewnictwa.

czytaj więcej »

Projektowane rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznie ma zacząć obowiązywać od 1 września 2015 r. Zmienią się przede wszystkim zasady przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej. Wizytator będzie też mógł przerwać czynności gdy okaże się, że działania szkoły mają wpływ na wynik ewaluacji. 

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły również ma prawo do dofinansowania okularów korekcyjnych. Muszą być przy tym spełnione dwa warunki - zalecenie ich stosowania wydał lekarz w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, a czas pracy przy komputerze to minimum 4 godziny dziennie.

czytaj więcej »

Pomimo, że przepisy ustawy o działalności socjalnej nie regulują kwestii informowania pracowników o terminie składania wniosków o świadczenia z ZFŚS, warto wypracować własną metodę w tym zakresie. Dzięki temu dyrektor łatwiej zaplanuje swoje obowiązki i uniknie dezorganizacji pracy.

czytaj więcej »

Wydatek może być sfinansowany z dotacji oświatowej jeśli został poniesiony na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania lub opieki. Zbadanie czy wydatek spełnia owo kryterium jest szczególnie istotne w przypadku zakupu artykułów spożywczych.

czytaj więcej »

 Dyrektorzy mają czas do 1 września 2015 roku na dostosowanie statutów szkół do nowych przepisów ustawy o systemie oświaty. Kurator może uchylić statut lub jego postanowienia jeśli będą niezgodne z prawem.

czytaj więcej »

Po spełnieniu określonych warunków, od 1 kwietnia 2015 roku, na badania wstępne nie trzeba już kierować pracownika, który posiada aktualne orzeczenie o zdolności do pracy wydane w poprzedniej szkole.

czytaj więcej »

Za korzystanie ze służbowego telefonu w celach prywatnych dyrektor może obciążyć pracownika kosztami. Może również wymierzyć mu karę upomnienia lub nagany jeśli wyraźnie zabronił pracownikom stosowania takich praktyk.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie ma podstaw prawnych by zobowiązać nauczyciela do sprawowania, w ramach stosunku pracy, opieki nad uczniami w trakcie dodatkowych, nieobowiązkowych zajęć oraz podczas dowozu na nie.  

czytaj więcej »

wiper-pixel