WYDANIE ONLINE

Z podinspektorem Marcinem Zimoniem z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji rozmawiamy na temat profilaktyki niedostosowania społecznego uczniów.

czytaj więcej »

Od 1 września 2015 r. nauczyciele będą podlegać nowym wymaganiom kwalifikacyjnym. Wymogi zostaną dostosowane do zmienionych standardów kształcenia nauczycieli. Zgodnie z nimi m.in. nauczyciele gimnazjów będą musieli legitymować się ukończeniem studiów drugiego stopnia.

czytaj więcej »

Określone grupy uczniów będą mogły ubiegać się w roku szkolnym 2015/2016 o dofinansowanie do pomocy naukowych. W zależności rodzaju niepełnosprawności i poziomu kształcenia pomoc wyniesie od 175 do 770 zł na osobę.

czytaj więcej »

Program „Bezpieczna +” gwarantować ma dodatkowe środki na monitoring w szkołach w latach 2015-2018. Celem programu jest wspomaganie organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.

czytaj więcej »

Nauczyciel mianowany, który otrzymał negatywną ocenę dorobku zawodowego, może złożyć wniosek o dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy lub dalej pracować nie starając się o wyższy stopień awansu.

czytaj więcej »

Jeżeli w okresie korzystania z urlopu wymiar zatrudnienia nauczyciela zwiększa się lub zmniejsza, to odpowiednio zmienia się także wysokość wynagrodzenia zasadniczego. A wraz z nim, zmienia się także wysokość pensji urlopowej.

czytaj więcej »

Arkusze ocen należy układać w księdze arkuszy ocen w porządku alfabetycznym. W księdze umieszcza się wszystkie arkusze uczniów kończących lub opuszczających szkołę w danym roku szkolnym, bez podziału na klasy.

czytaj więcej »

Pełnoletni wobec którego rada pedagogiczna podjęła uchwałę o skreśleniu z listy uczniów może złożyć rezygnację z dalszej nauki przed wydaniem decyzji administracyjnej w tej sprawie. Wówczas do księgi uczniów wpisuje się datę rezygnacji, a nie uchwały rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Mimo że wystawianie ocen to coroczny obowiązek, szkoły wciąż często realizują go niezgodnie z prawem. Zanim rada pedagogiczna podejmie uchwałę w sprawie klasyfikowania i promowania należy sprawdzić czy nie popełniono błędu.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku zwolnienia nauczyciela w celu udziału w manifestacji związkowej. Ewentualne zwolnienie, jak również wypłata wynagrodzenia za okres zwolnienia zależy od jego uznania.

czytaj więcej »

Przepisy nakładają na dyrektora szkoły obowiązek przeprowadzania przeglądu bhp co najmniej raz w roku. Kontrole należy wykonywać także po każdym ważnym zdarzeniu, które mogło zmienić warunki bhp oraz w razie indywidualnych potrzeb.

czytaj więcej »

Jakościowe i organizacyjne monitorowanie realizacji podstawy programowej obejmuje godziny z całego cyklu kształcenia. Ilościowe ogranicza się do sprawdzenia zgodności liczby godzin z ramowymi planami nauczania. Całościowo monitorowanie obejmuje przedmioty rozszerzone i uzupełniające.

czytaj więcej »

Dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela. Może zostać przyznany także na okres wakacji, o ile nie sprzeciwia się temu regulamin wynagradzania nauczycieli.

czytaj więcej »

Przekazanie pieniędzy z tytułu zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest pracownik należy uznać za spełnienie świadczenia nawet wówczas, kiedy rachunek ten zajęty jest przez komornika.

czytaj więcej »

Dyrektor powinien właściwie zaplanować dyżury międzylekcyjne nauczycieli. Ponosi on odpowiedzialność za uczniów wychodzących w czasie zajęć lub przerw ze szkoły do pobliskiego sklepu. Zasady opuszczania budynku oraz terenu szkoły należy zamieścić w statucie.

czytaj więcej »

Zajęcia w klasie I-III prowadzi jeden wychowawca. Wymóg ten nie dotyczy nauczycieli wspomagających w klasie integracyjnej. Jeśli w danej szkole istnieje taka potrzeba w klasie może pracować zamiennie dwóch nauczycieli wspomagających.

czytaj więcej »

wiper-pixel