WYDANIE ONLINE

  Na podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 dyrektorzy mają czas do końca sierpnia. Od 1 września obowiązywać mają zmiany w tym zakresie. Jego planowanie oraz podsumowanie odbywać się będą jednak na dotychczas obowiązujących zasadach.

czytaj więcej »

W nowym roku szkolnym uczniowie otrzymają wsparcie w razie klęski żywiołowej; a zasiłki losowe oraz wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne pozostaną bez zmian. Dla uczniów, którzy nie skorzystają z wyjazdów przewidziano nową formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

czytaj więcej »

Nowelizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach ma na celu dostosowanie dotychczasowych przepisów do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Część zmian będzie stosowana już w roku szkolnym 2015/2016.

czytaj więcej »

Jeśli szkoła prowadzi dziennik wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem ich przeprowadzenia. Zapisy nieodpowiadające rzeczywistości należy potraktować jako potwierdzenie nieprawdy, natomiast zmiany w dokumentacji jako jej fałszowanie.

czytaj więcej »

Choroba udokumentowana zwolnieniem lekarskim przerywa urlop wypoczynkowy pracownika niepedagogicznego. Po powrocie do pracy ma on prawo wykorzystać pozostałą część urlopu w terminie ustalonym z pracodawcą.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają terminu, w którym rada rodziców powinna zaopiniować zestaw podręczników na dany rok szkolny, ani konsekwencji wystawienia negatywnej opinii. Procedura w tym zakresie wynika z organizacji pracy szkoły i zależy od ustaleń jej dyrektora.

czytaj więcej »

Zatrudnienie praktykanta w szkole wymaga spełnienia wielu formalności przez każdą ze stron – szkołę, uczelnię i studenta. Każdy ma określone prawem obowiązki, a wszelkie ustalenia muszą mieć formę pisemną.

czytaj więcej »

Za zabezpieczenie prac związanych z remontem odpowiada wykonawca i warto takie sformułowanie zawrzeć w umowie z nim. O zagrożeniach związanych z wykonywanymi pracami dyrektor powiadamia wszystkich użytkowników terenu szkoły.

czytaj więcej »

Prawo budowlane nie przewiduje sytuacji, w których właściciel lub zarządca obiektu budowlanego byłby zwolniony z obowiązku przeprowadzania którejś z okresowych kontroli. Nawet jeśli zakresy przeglądów częściowo się pokrywają, należy wykonać je niezależnie. 

czytaj więcej »

Pracodawca jako płatnik jest zobowiązany obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od świadczenia urlopowego i wypłacić je w wysokości pomniejszonej o kwotę tego podatku. 

czytaj więcej »

Jeśli uczeń zameldowany czasowo zamieszkuje w obwodzie wymienionej szkoły, to należy jego dane wpisać do księgi ewidencji. Informację o miejscu realizacji obowiązku szkolnego powinien szkole przekazać dyrektor tej placówki, do której uczęszcza dany uczeń.

czytaj więcej »

Chociaż dokumentacja przebiegu nauczania jest systematycznie sprawdzana podczas całego roku szkolnego – przed zakończeniem zajęć należy przeprowadzić jej całościową kontrolę. Następnym krokiem jest właściwie zabezpieczenie tych druków.

czytaj więcej »

Z instalacją monitoringu w szkole wiążą się różne aspekty – zarówno etyczne jak i te ściśle związane z przepisami bhp. Przepisy nie określają miejsc, w których można instalować monitoring. Dokonując doboru należy kierować się bezpieczeństwem uczniów i ochroną ich prywatności.

czytaj więcej »

wiper-pixel