WYDANIE ONLINE

Od 1 września 2015 r. jedno rozporządzenie zamiast dwóch będzie precyzowało oraz porządkowało zasady kształcenia dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

czytaj więcej »

Technik przemysłu mody, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik przetwórca ryb to trzy nowe zawody wprowadzone od 1 września 2015 r. do klasyfikacji zawodów.

czytaj więcej »

Jeśli dyrektor szkoły nie wyznaczył Administratora Bezpieczeństwa Informacji, wówczas jako administrator danych odpowiada za wszystkie zadania związane z ochroną danych osobowych w szkole.

czytaj więcej »

Ocena bieżąca w formie opisowej na każdym etapie edukacyjnym to jedna z ważniejszych zmian, która od nowego roku szkolnego  będzie możliwa do zastosowania.

czytaj więcej »

Technik pożarnictwa oraz technik sterylizacji medycznej to kolejne zawody w których kształcenie nie będzie kończyło się egzaminem eksternistycznym. Taką propozycję zawiera projekt rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych.

czytaj więcej »

Zakup nowości wydawniczych, a także modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych to główne zadania przewidziane w projekcie uchwały Rady Ministrów ustanawiającej Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016–2020.

czytaj więcej »

W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 kolejne darmowe podręczniki trafią do uczniów, tym razem klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum. MEN rozpoczyna drugi etap reformy podręcznikowej.

czytaj więcej »

W przypadku włączenia przedszkola do zespołu szkół następuje przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę. Pracownicy przedszkola stają się pracownikami zespołu, który przejmuje także ich dokumentację pracowniczą.

czytaj więcej »

Godziny ponadwymiarowe dyrektora szkoły nie mogą przekroczyć liczby większej niż połowa obowiązującego go tygodniowego wymiaru zajęć. Wymiar godzin ponadwymiarowych powinien być proporcjonalny do nowego wymiaru pensum.

czytaj więcej »

Kanapka z pieczywa razowego lub pełnoziarnistego do wyboru z chudą wędliną lub serem, ale zawsze z warzywami, a do tego sałatki, surówki i mleko bez cukru. Takie m.in. produkty od 1 września br. mają oferować szkolne sklepiki. Zmiany dotyczą też stołówek.

czytaj więcej »

Nauczycielka, która urodzi dziecko w czasie, gdy jest zatrudniona na zastępstwo, skorzysta z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Ponadto otrzyma w tym czasie zasiłek macierzyński.

czytaj więcej »

Zlecając introligatorni wykonanie oprawy księgi arkuszy ocen, dyrektor powinien dopilnować, aby wykonawca traktował informacje zawarte w księdze jako poufne.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły za zgodą pracownika przygotowuje wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, aby złożyć go organowi rentowemu na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych.

czytaj więcej »

Rodzic, powinien otrzymać odpowiedź nie później niż 30 dni od złożenia odwołania. Decyzja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu odwołania powinna wynikać z analizy dokumentów, przeprowadzonych rozmów i innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia problemu.

czytaj więcej »

Rady rodziców oraz pedagogiczna nie muszą co roku opiniować wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych. Dokonują tego tylko raz podczas ustalania przez dyrektora szkolnego planu nauczania.

czytaj więcej »

Na zajęciach wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy. Dyrektor może go dokonać wg kryterium płci.

czytaj więcej »

Pełnienie nadzoru pedagogicznego, awans zawodowy i przyznanie nagród nauczycielom to nie jedyne sytuacje, gdy dyrektor konsultuje z kuratorium oświaty swoje decyzje. Zdanie kuratora potrzebne jest także w wielu innych sprawach dotyczących codziennego zarządzania placówką.

czytaj więcej »

Wyznaczanie celów i zadań w ramach kontroli zarządczej w szkole służy skuteczniejszemu zarządzaniu placówką. Warto, aby dyrektor wyznaczył także mierniki ich realizacji, co pomaga sprawdzić, czy działania podejmowane przez szkołę przynoszą zamierzone efekty.

czytaj więcej »

Podczas wycieczki szkolnej jeden kierowca może prowadzić autokar przez maksymalnie 10 godzin na dobę. Jednocześnie dyrektor szkoły nie jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej obecności w autokarze obydwu kierowców jednocześnie (tzw. załogi kilkuosobowej).

czytaj więcej »

Jeśli nauczyciel w czasie wakacji letnich lub zimowych nie korzysta z urlopu wypoczynkowego, ustalonego w planie urlopów lub uzgodnionego z dyrektorem, to powinien w tym czasie świadczyć pracę i otrzymać wynagrodzenie za nią, a nie za urlop.

czytaj więcej »

Udostępnianie fotografii zawierającej wizerunek ucznia, np. na stronie internetowej szkoły, nie jest ograniczone czasowo. Dyrektor musi jednak uzyskać zgodę, w której nie będzie zastrzeżenia, że wizerunek może być prezentowany np: w czasie, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel