WYDANIE ONLINE

Kultura, sztuka, sport i środowisko lokalne od września br. będą w centrum uwagi uczniów i nauczycieli. Minister edukacji narodowej ogłosiła nadchodzący rok szkolny 2015/2016 - Rokiem Otwartej Szkoły.

czytaj więcej »

Według projektu nowego systemu kształcenia w zawodach uczniowie mają więcej czasu spędzać na praktycznej nauce zawodu u pracodawców. Kształcenie zawodowe ma być lepiej dostosowane do potrzeb rynku pracy.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie może przyjąć od pracownika orzeczenia lekarskiego uzyskanego u innego pracodawcy, gdy dotyczy ono badań okresowych lub kontrolnych. Tak możliwość istnieje jedynie w przypadku nawiązywania stosunku pracy.

czytaj więcej »

Po przeniesieniu nauczyciel mianowany pracuje w nowej szkole na podstawie „starej” umowy o pracę, bo zmiana ta nie skutkuje nawiązaniem nowego stosunku pracy. W razie podpisania nowej umowy można ją anulować, a nauczyciela powiadomić pisemnie.

czytaj więcej »

Pracownik może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy za zakończone okresy zatrudnienia. Dotyczy to także łącznego okresu zatrudnienia na podstawie różnych umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy.

czytaj więcej »

To, na jakich warunkach następuje przydzielanie uczniów do oddziału integracyjnego (za czy bez zgody rodziców), powinno wynikać z zapisów statutu. Jeśli wymagane jest wyrażenie akceptacji, dyrektor ma obowiązek zapytać rodziców o zgodę.

czytaj więcej »

Kurator oświaty, inspektor pracy, przedstawiciel organu prowadzącego lub inspektor sanitarny – każdy z nich ma prawo skontrolować szkołę. O tym, w jaki sposób i ile potrwa kontrola, decydują odrębne akty prawne.

czytaj więcej »

Powiatowe centra pomocy rodzinie mogą gromadzić informacje ze szkół o małoletnich uczniach. Są to informacje m.in. o ich postępach w nauce, zachowaniu, współpracy opiekunów z wychowawcą i nauczycielami oraz ewentualnych zaniedbaniach ze strony opiekunów.

czytaj więcej »

Obliczając staż pracy do nagrody jubileuszowej pracownika, dyrektor powinien uwzględnić wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia. Warto, aby zwrócił też uwagę, czy staż pracy jest udokumentowany.

czytaj więcej »

Dyrektor, jako administrator danych osobowych, musi ustalić taki okres przechowywania kopii zapasowych, który nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo przetwarzania danych w szkole. Jednocześnie musi zapewnić realną możliwość skorzystania z kopii w razie utraty danych.

czytaj więcej »

Narodowy Bank Polski ogłosił konkurs grantowy dla jednostek samorządu terytorialnego. Konkurs ma wyłonić najlepsze inicjatywy edukacyjnych o tematyce finansowej i ekonomicznej skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

czytaj więcej »

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podpowiada dyrektorowi i pracownikom szkoły, co mają robić, gdy do szkoły wkroczy uzbrojony napastnik. Specjalne broszury informacyjne, film instruktażowy i szkolenia, podpowiadają jak przygotowywać się do reakcji np. na atak terrorystyczny.

czytaj więcej »

Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, dyrektor szkoły może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

czytaj więcej »

Istnieje różnica między celem i zadaniem w kontroli zarządczej. Cel, jako ustalone i przewidywane zamierzenie, ma postać ogólną. Zadania natomiast odnoszą się do realizacji tych zamierzeń - są sformułowane w szczegółowy sposób. Celem nie jest samo działanie - celem jest rezultat.

czytaj więcej »

wiper-pixel