WYDANIE ONLINE

Decyzja dyrektora o skreśleniu z listy będzie dotyczyła tylko słuchaczy pełnoletnich. Słuchacz niepełnoletni nie może być skreślony z listy uczniów. To jedna ze zmian, które od nowego roku szkolnego zastosują dyrektorzy zarządzający szkołami dla dorosłych.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły artystycznej będzie mógł zwolnić ucznia z zajęć plastyki w szkołach muzycznych i baletowych, chóru w szkołach muzycznych, muzyki w szkołach plastycznych.

czytaj więcej »

Harmonogram zmian wprowadzonych przez tzw. ustawę podręcznikową nakłada na dyrektorów konieczność wdrożenia procedury wyboru i zatwierdzania zestawu podręczników. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek ten dotyczy klas I na wszystkich etapach edukacyjnych oraz klasy IV szkoły podstawowej.

czytaj więcej »

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika albo materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego, które ewidencjonuje biblioteka szkolna.

czytaj więcej »

Ogłoszenie informacji o wybranych zestawach podręczników powinno poprzedzić przygotowanie przez dyrektora zarządzenia, w którym szczegółowo określi, jakie w danym roku szkolnym będą obowiązywały podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

czytaj więcej »

Od 1 września 2015 r. zakaz pobierania jakichkolwiek opłat od rodziców za dostęp do e-dzienników będzie wynikał wprost z ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Od nowego roku szkolnego zmieniają się szczegółowe zasady promocji uczniów w klasach I-III oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmiany dotyczą sposobu podejmowania decyzji o niepromowaniu.

czytaj więcej »

Już od nadchodzącego roku szkolnego dyrektor może nieodpłatnie przekazać niewykorzystane podręczniki lub materiały edukacyjne do placówek kształcących niepełnosprawnych uczniów, które ich potrzebują. W takiej sytuacji należy zwrócić się z wnioskiem o ich przekazanie.

czytaj więcej »

wiper-pixel