WYDANIE ONLINE

Dyrektor może podwyższyć wymiar zajęć nauczycielowi na czas określony, np. na okres sprawowania dodatkowej funkcji np. metodyka przez innego nauczyciela. Wówczas powinien zawrzeć z nauczycielem porozumienie zmieniające umowę o pracę.

czytaj więcej »

Nauczyciel mianowany powinien być ponownie zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, jeżeli powstanie możliwość przydzielenia mu pełnego wymiaru zajęć na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

Dyrektor może oczekiwać, aby świadectwo i inne dokumenty dziecka, które wraca z zagranicy, a stara się o przyjęcie do polskiej szkoły, były przetłumaczone na język polski. Jako podstawę prawną powinien przywołać ustawę o języku polskim.

czytaj więcej »

Dyrektor może prowadzić korespondencję szkolną za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby tego typu pismo skutecznie doręczyć, dyrektor przesyła na adres elektroniczny odbiorcy zawiadomienie o przesłaniu pisma.

czytaj więcej »

W przypadku szkoły ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi nabór do tych oddziałów powinien odbywać się na zasadzie pełnej akceptacji warunków nauki przez rodziców wszystkich dzieci w oddziale. Sposób i forma wyrażania tej akceptacji powinny być uregulowana wewnętrznie.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły powinien sprawdzić, czy uchwała podjęta przez radę pedagogiczną, której przewodniczy, nie pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a jej podjęcie jest zasadne.

czytaj więcej »

Rozpowszechnianie nagrań dokonanych przez rodziców zawierających wizerunek pracownika wymaga jego zezwolenia. Dyrektor szkoły powinien opracować procedury zabezpieczające prawa swoich podwładnych.

czytaj więcej »

Nauczycielowi, który prowadzi nauczanie indywidualne poza siedzibą szkoły, dyrektor szkoły powinien wydać polecenie wyjazdu służbowego i zwrócić koszty takiej podróży. Jest to jego podróż służbowa. Od rodzaju umowy zależy wielkość kosztów.

czytaj więcej »

Od 1 września obowiązują nowe wymagania wobec szkół. Każda szkoła ma obowiązek spełnić je na poziomie podstawowym. Jeśli wykaże dużą skuteczność działań, spełni wymagania pozwalające uznać ją za wyróżniającą (poziom wysoki).

czytaj więcej »

Jednakowy standard realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla wszystkich dzieci i młodzieży i podniesienie jakości pracy placówek to podstawowe cele zmian w rozporządzeniu dotyczącym działania publicznych placówek oświatowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel