WYDANIE ONLINE

Rada pedagogiczna może ustalić sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, aby doskonalić pracę szkoły lub placówki – to przykład najważniejszej nowości wśród kompetencji rady pedagogicznej. Nowych kompetencji przybyło także radzie szkoły i radzie rodziców.

czytaj więcej »

Od zmian w nadzorze pedagogicznym przez nowości z rekrutowaniu, aż po dostosowanie dokumentacji szkolnej do nowych możliwości oceniania – tak szeroki jest zakres działań zarządczych w szkole wymagających dostosowania do nowego prawa.

czytaj więcej »

Dyrektor może zlecić nauczycielowi realizację dodatkowych zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej. Może to dotyczyć np. zadań związanych z procesem dydaktycznym i opiekuńczym, ale wykraczających poza zakres i czas wykonywanej pracy nauczycieli.

czytaj więcej »

Nauczyciel ma prawo do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia po przepracowaniu co najmniej 7 lat w zawodzie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, bezpośrednio przypadających przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia.

czytaj więcej »

Arkusz organizacji pracy szkoły wraz z aneksami stanowi dokumentację szkoły o czasowym znaczeniu praktycznym. Po upływie 25 lat przechowywania podlegają brakowaniu.  Dokumenty te dyrektor może udostępnić zgodnie z zasadami udostępniania informacji publicznej.

czytaj więcej »

Organem uprawnionym do podpisania umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży jest dyrektor, także wtedy, gdy wyboru ubezpieczyciela dokonali rodzice.

czytaj więcej »

Umowa o praktyczną naukę zawodu jest zawierana przez dyrektora z przedsiębiorcą. Od września br. także w ramach dualnego systemu kształcenia. W istocie stroną umowy jest szkoła zawodowa, a dyrektor występuje w jej imieniu. 

czytaj więcej »

Od 1 października minister edukacji narodowej prowadzi elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego. Platforma jest dostępna przede wszystkim dla realizatorów zadania w zakresie nadzoru. Będą z niej korzystać także dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice.

czytaj więcej »

Dyrektor o planowanej ewaluacji zewnętrznej i jej zakresie dowie się na 30 dni przed rozpoczęciem ewaluacji, a o planowej kontroli i jej tematyce – na 7 dni przed jej rozpoczęciem.

czytaj więcej »

Dyrektor nie może żądać od pracownika zwrotu nienależnie mu wypłaconych pieniędzy, gdy błąd popełnił płatnik, a więc dyrektor, przy ustalaniu prawa do świadczeń oraz wypłacie.

czytaj więcej »

Szczegółowa organizacja dowozu uczniów szkolnym autobusem, w tym sprawy dotyczące np. czasu oczekiwania na przyjazd,  powinny być najpierw wskazane w specyfikacji zamówienia przy wyborze oferty, a następnie w umowie z przewoźnikiem i regulaminie przewozów.

czytaj więcej »

wiper-pixel