WYDANIE ONLINE

Z Magdaleną Kamieniecką, ekspertem Zespołu Edukacji i Rynku Pracy Instytutu Badań Edukacyjnych, rozmawiamy o aktualnych wyzwaniach doradztwa zawodowego w szkołach.

czytaj więcej »

Dokonując klasyfikacji wydatku w szkole, dyrektor musi zwrócić uwagę na jego charakter, tak aby np. elementów wyposażenia nie klasyfikować jako pomocy dydaktycznych. Skutkiem błędnej klasyfikacji wydatku może być nieprawidłowe przyporządkowanie poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej do kont kosztowych.

czytaj więcej »

W szkolnych sklepikach mogą być sprzedawane wyłącznie produkty spełniające kryteria sprzyjające kształtowaniu prawidłowych zwyczajów oraz nawyków żywieniowych. Od  „śmieciowego jedzenia”  mają uwolnić się też szkolne stołówki. 

czytaj więcej »

Szkoły i placówki są zobowiązane dostosować do 1 marca 2016 r. program wychowawczy i program profilaktyki do nowego rozporządzenia, które powstało, by przeciwdziałać narkomanii.

czytaj więcej »

Pracownik ojciec może przejąć część urlopu macierzyńskiego niewykorzystaną przez pracownicę matkę w sytuacji, gdy matka dziecka umrze, porzuci dziecko lub nie będzie w stanie sprawować nad nim opieki. W tychże sytuacjach ojciec skorzysta z urlopów z tytułu rodzicielstwa, także gdy matka nie była ubezpieczona.

czytaj więcej »

Zajęcia z filozofii w szkołach to propozycja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowy program edukacji filozoficznej będzie realizowany w tysiącu klas w szkołach w całym kraju.

czytaj więcej »

Dyrektor może zobowiązać nauczycieli do jednej dodatkowej godziny w tygodniu na konsultacje z rodzicami w ramach czasu pracy, w tym godzin karcianych.

czytaj więcej »

Osoby niebędące nauczycielami, a zatrudnione na stanowisku pedagogicznym, podlegają przepisom Kodeksu pracy, z wyjątkiem regulacji pensum. Osoby takie zatrudniane są wyłącznie na podstawie umowy o pracę, a nie mianowania. Dyrektor udziela im urlopów wypoczynkowych zgodnie z planem urlopów bądź za porozumieniem z pracownikiem.

czytaj więcej »

Celem istnienia stanowiska pracy w przypadku sekretarza szkoły jest kierowanie sekretariatem szkolnym oraz prowadzenie ewidencji dokumentacji uczniowskiej, druków ścisłego zarachowania. W opisie stanowiska pracy dyrektor powinien jasno go sprecyzować.

czytaj więcej »

Rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, może ustalić inny czas trwania godziny lekcyjnej. Nie może on być jednak dłuższy niż 60 minut przy zachowaniu tygodniowego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym rozkładzie.

czytaj więcej »

Zarówno organ prowadzący, jak i organ nadzoru pedagogicznego mają prawo udziału w zebraniach rady pedagogicznej wyłącznie w zakresie wyznaczonym w ustawie.

czytaj więcej »

Zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica ta wynosi 2 godziny lub więcej. To przykład często źle zaplanowanego rozkładu zajęć. Tymczasem Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca, aby zajęcia lekcyjne rozpoczynać o stałej porze, a różnica między dniami nie była większa niż 1 godzina.

czytaj więcej »

wiper-pixel