WYDANIE ONLINE

Od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie mogą przechodzić ze szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej do szkoły publicznej albo zmienić szkołę publiczną na szkołę publiczną tego samego lub innego typu. 

czytaj więcej »

Orzeczenie lekarskie dotyczące badania profilaktycznego lekarz medycyny pracy wydaje w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba badana, a drugi dyrektor – wówczas dokument składa do akt osobowych pracownika.

czytaj więcej »

Gmina oraz jej jednostki budżetowe, np. szkoła, to jeden podatnik VAT – wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że będą wspólnie prowadzić rozliczenia dotyczące podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Wspomaganie szkół i placówek realizowane bezpośrednio w szkole lub placówce oraz powstanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów to nowe formy doskonalenia nauczycieli, które proponuje wprowadzić Ministerstwo Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1.850 zł, czyli o 100 zł więcej niż w roku 2015 roku.

czytaj więcej »

Dyrektorowi, tak jak nauczycielom placówek feryjnych, przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie ferii letnich i zimowych. Jeśli w tym czasie pracował, może skorzystać z urlopu uzupełniającego. Dotyczy to także wicedyrektora.

czytaj więcej »

Do 20 listopada dyrektor składa wniosek do organu prowadzącego ws. udzielenia wsparcia finansowego na zakup do biblioteki szkolnej w 2016 roku nowości wydawniczych, które nie są podręcznikami. A same środki zostaną przekazane szkole w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

czytaj więcej »

Gdy w umowie o pracę dyrektor zawarł zapis określający nieprawidłowo stanowisko pracy pracownika, np. rodzaj wykonywanej pracy, to popełnił błąd co do treści czynności prawnej. Sprostowanie błędu może nastąpić w postaci oświadczenia.

czytaj więcej »

Nową formą współpracy dyrektora z radą pedagogiczną w gimnazjum jest opiniowanie projektu edukacyjnego. Dotychczasowe przepisy przewidywały „porozumienie” dyrektora szkoły z radą pedagogiczną w tej kwestii.

czytaj więcej »

Rada pedagogiczna powinna wypracować narzędzia do kontroli jakości kształcenia, pozwalające odpowiedzieć na pytania, czy szkoła uczy coraz lepiej, czy poprawia jakość kształcenia. Narzędzia będą różnorodne, dostosowane do uzyskanych wyników.

czytaj więcej »

Od bieżącego roku szkolnego uczeń może być zwolniony nie tylko z całości zajęć WF w danym okresie, ale także z określonych ćwiczeń. Decyduje o tym dyrektor na podstawie opinii lekarskiej, z której powinien wynikać zakres zwolnienia.

czytaj więcej »

Dyrektor, dokonując przeglądu arkuszy ocen, powinien zwrócić uwagę, czy wszystkie wpisy są poprawne. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje samodzielnie lub wskazuje osobę, która na podstawie jego upoważnienia naniesie poprawki.

czytaj więcej »

Stawka dofinansowania studiów, kursów lub szkoleń dla dyrektora jest  taka sama jak dla pozostałych nauczycieli. Jej wysokość jest uzależniona od posiadanych przez szkołę środków finansowych na ten cel w planie rocznym.

czytaj więcej »

Jeśli akt nadania stopnia awansu zawodowego został dostarczony przez nauczyciela w terminie późniejszym niż 1 września lub 1 stycznia, nauczycielowi przysługuje wyrównanie wynagrodzenia od ww. dni. Bez znaczenia w tym przypadku jest powód opóźnienia.

czytaj więcej »

Dyrektor decyduje, w jakim miejscu woda będzie dostępna. Niekoniecznie będzie to szkolny korytarz, może być to np. stołówka lub okolice sali gimnastycznej. Jednak musi być to miejsce dostępne dla uczniów.

czytaj więcej »

wiper-pixel