WYDANIE ONLINE

Dyrektor szkoły powołuje przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i jej członków (w sumie co najmniej 2–3 osoby) spośród tych pracowników szkoły, którzy znają przepisy dotyczące inwentaryzacji, zasady przeprowadzania spisu z natury oraz są dobrze obeznani z gospodarką magazynową. Nauczyciel może być członkiem komisji, jeśli wyrazi na to zgodę.

czytaj więcej »

Od 2 stycznia 2016 r. to pracownik zdecyduje, czy ze zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem skorzysta w dniach czy godzinach.

czytaj więcej »

Od 22 lutego 2016 r. zmienią się warunki zatrudniania pracowników na czas określony, także na okres próbny oraz wydłużą się okresy wypowiedzeń takich umów. Część zmian będzie dotyczyła także umów, które choć były zawarte wcześniej, trwają w dniu wejścia w życie nowych przepisów Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Jeśli w szkole dla dorosłych uczy się osoba, która nie ukończyła 18 lat, to do chwili osiągnięcia przez nią pełnoletności jej rodzice (lub opiekunowie) mają prawo zasięgać informacji o osiąganych przez nią wynikach kształcenia.

czytaj więcej »

Do współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych należy zatrudnić nauczyciela wspomagającego. Dotąd obowiązek ten dotyczył jedynie szkół integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi. Od 2016 roku – również szkół ogólnodostępnych.

czytaj więcej »

Żaden akt prawa oświatowego nie zawiera zapisów regulujących doraźne skracanie zajęć lekcyjnych, wynikające z bieżących potrzeb, a nie stałych ustaleń, jak np. w kształceniu zawodowym. Decyzję o skróceniu zajęć należy więc podejmować tylko w wyjątkowych okolicznościach.

czytaj więcej »

O ile statut placówki i regulamin samorządu uczniowskiego nie stanowią inaczej, samorząd uczniowski może prowadzić w szkole sklepik w postaci spółdzielni uczniowskiej działającej pod opieką nauczyciela.

czytaj więcej »

Jeśli dyrektor szkoły podejmuje decyzję o udzieleniu pracownikom, emerytom i rencistom pomocy materialnej w formie np. bonów, talonów, paczek lub dodatkowych świadczeń pieniężnych, to zgodnie z obowiązującymi przepisami może je wypłacić ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

czytaj więcej »

Z uwagi na różnorodność przejawów alergii oraz wielość stopni jej nasilenia poziom funkcjonowania psychospołecznego i szkolnego takich uczniów jest zróżnicowany, dlatego dyrektor szkoły każdy przypadek powinien rozpatrywać indywidualnie.

czytaj więcej »

Kiedy postawa i zachowanie ucznia wskazują na poważne problemy w szkole lub w domu, dyrektor placówki powinien zawiadomić sąd rodzinny. Wysłanie przez szkołę wniosku o wgląd w sytuację ucznia nie wymaga ani wcześniejszego poinformowania, ani zgody rodziców dziecka.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, działając w porozumieniu z rodzicami i uczniami, może zdecydować o zamknięciu drzwi wejściowych do budynku w godzinach zajęć lekcyjnych w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa.

czytaj więcej »

Nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy wyłącznie w czasie ferii szkolnych. Okresy zimowej i wiosennej przerwy świątecznej nie są zatem okresami urlopu wypoczynkowego.

czytaj więcej »

Po roku kalendarzowym nienagannej pracy karę uznaje się za niebyłą, a z akt osobowych pracownika usuwa się odpis zawiadomienia o ukaraniu.

czytaj więcej »

Wielokrotnie szkoły i placówki zmieniają profil kształcenia bądź typ szkoły, wskutek czego powstaje możliwość sprzedaży niepotrzebnego wyposażenia. Obowiązujące przepisy prawa jednoznacznie określają, jakimi zasadami należy kierować się przy jego zbywaniu.

czytaj więcej »

Za działania w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa w szkole odpowiada dyrektor. Do jego obowiązków należy m.in. regularna kontrola elementów wewnętrznych i zewnętrznych placówki, co jest rejestrowane w książce obiektu budowlanego. Jej prowadzenie można powierzyć sekretarzowi szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel