WYDANIE ONLINE

Wzorując się na zasadach techniki prawodawczej, dyrektor powinien przyjąć zarządzenie jako formę wprowadzania procedur, regulaminów i instrukcji. Wszyscy pracownicy powinni znać ich treść.

czytaj więcej »

Oprócz wielu dokumentów ściśle określonych w ustawie o systemie oświaty oraz w poszczególnych rozporządzeniach w szkole dyrektor stosuje i opracowuje wiele regulaminów i procedur. Tego typu dokumenty wymagają stałej analizy i aktualizacji.

czytaj więcej »

Dyrektor powinien zwracać szczególną uwagę, jakiej sprawy ma dotyczyć temat zarządzenia, aby nie tworzyć dokumentu tej rangi dla spraw mniej znaczących. To ważne, gdyż zarządzenia tak jak pozostałe dokumenty podlegają kontroli.

czytaj więcej »

Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księgach ewidencji, a także w księdze uczniów, księdze słuchaczy, księdze wychowanków oraz arkuszu ocen ucznia albo słuchacza dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona.

czytaj więcej »

Porządki w arkuszach ocen, ale także dziennikach zajęć, indeksach słuchaczy, listach słuchaczy – to najważniejsze obszary, na które wpłynęły tegoroczne zmiany w prawie oświatowym.

czytaj więcej »

Dyrektor może ustalić wzór wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły, gdy ten stara się o przejście z innej placówki. Nie jest to jednak obowiązkowe. Natomiast w wystąpieniu do dyrektora w tej sprawie musi się znaleźć uzasadnienie powodu decyzji o zmianie szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel