WYDANIE ONLINE

Dokonywana co najmniej raz w roku, w terminie wskazanym w statucie szkoły, klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych oraz ich zachowania, jak również ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych. W kilku punktach zasady jej przeprowadzenia różnią się od tych, które obowiązują w klasyfikacji rocznej.

czytaj więcej »

Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży na zawody, konkursy, olimpiady lub uroczystości międzyszkolne należy do zadań szkoły. Przepisy nie przewidują dowożenia uczniów przez nauczyciela lub rodzica innego ucznia, jeśli nie mają do tego uprawnień.

czytaj więcej »

Co najmniej dwa razy w roku dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. Przygotowując taki raport, dyrektor powinien pozyskać dane z przynajmniej trzech źródeł.

czytaj więcej »

Ponosząc odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz zapewnienie warunków do udzielania pierwszej pomocy uczniom i pracownikom w razie wypadku, dyrektor powinien zadbać o wyposażenie pomieszczeń w apteczki pierwszej pomocy. Jego działania w tym zakresie podlegają kontroli przez dwa zewnętrzne organy.

czytaj więcej »

Zachowanie procedury przy wystawianiu i wydawaniu dokumentów urzędowych stanowiących potwierdzenie faktów lub stanu prawnego ułatwia postępowania obu zainteresowanym stronom.

czytaj więcej »

Nie ma zakazu umieszczania reklam zarówno w placówce oświatowej, jak i na jej budynku czy terenie. Jest jednak różnica między podziękowaniem za otrzymaną darowiznę a reklamą darczyńcy.

czytaj więcej »

Wada wzroku nie stanowi przeciwwskazania do udziału w zajęciach wychowania fizycznego, ale używanie przez ucznia okularów korekcyjnych podczas gier zespołowych oraz wykonywania dynamicznych ćwiczeń ruchowych stwarza ryzyko doznania urazu twarzy i oczu.

czytaj więcej »

Podczas rekrutacji nowych pracowników dyrektor szkoły zapoznaje się z aplikacjami kandydatów. Jeśli któryś ze złożonych przez nich dokumentów wzbudzi zastrzeżenia, może wystąpić do właściwego organu lub byłych pracodawców z prośbą o weryfikację.

czytaj więcej »

Nauczyciele pracujący w szkołach dla dorosłych są zobowiązani do przeprowadzenia egzaminów semestralnych oraz – jeśli prawo wewnątrzszkolne tak stanowi – do sprawdzenia i oceny pisemnych prac słuchaczy. To organ prowadzący określa, czy za tę pracę nauczyciele powinni otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Projekt edukacyjny jako zespołowe, planowe działanie, uczniowie mogą realizować jedynie w macierzystym gimnazjum. Przepisy prawa oświatowego nie dopuszczają w tym zakresie możliwości współpracy między rówieśnikami z różnych szkół.

czytaj więcej »

Dane wrażliwe powinny być w szkole bezwzględnie chronione. Przekazywanie podczas rozmowy telefonicznej danych dotyczących ucznia grozi ich naruszeniem, stąd taka praktyka powinna być stosowana jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach.

czytaj więcej »

Dozwolony użytek publiczny, prawo cytatu, a także możliwość wykorzystywania utworów w ramach imprez szkolnych to 3 podstawowe sposoby wykorzystywania i powielania w szkołach materiałów chronionych prawem autorskim. Duża nowelizacja przepisów weszła w życie 20 listopada 2015 r.

czytaj więcej »

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego kształcenie w obu wprowadzonych zawodach będzie prowadzone w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który został odwołany z stanowiska dyrektora szkoły bez wypowiedzenia z naruszeniem art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, otrzyma odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pracę za czas, do którego miało trwać powierzenie stanowiska. Nie może to być jednak okres dłuższy niż 3 miesiące.

czytaj więcej »

Przy częstych zmianach prawa oświatowego, podstaw programowych i ramowych planów nauczania przyjmowanie ucznia powracającego do szkoły po kilku latach nieobecności wymaga dokładnej analizy dokumentacji, także w zakresie nazw zajęć edukacyjnych.

czytaj więcej »

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości mają ci pracownicy szkoły, którzy faktycznie przepracowali w placówce co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Badając, czy dany pracownik powinien otrzymać trzynastkę za 2015 rok, trzeba wziąć pod uwagę określone przez ustawodawcę wyjątki.

czytaj więcej »

Posiadający kwalifikacje z pedagogiki specjalnej nauczyciel, we współpracy z innymi pracownikami pedagogicznymi oraz specjalistami, prowadzi zajęcia edukacyjne oraz realizuje zintegrowane działania i zajęcia zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym. Pracę rejestruje w prowadzonym dla danego dziecka lub oddziału dzienniku.

czytaj więcej »

Rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące naboru do placówek oświatowych, począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017, ustala jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju regulacje.

czytaj więcej »

wiper-pixel