WYDANIE ONLINE

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych przeprowadzą nabór na najbliższy rok szkolny według nowych reguł, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie jednolitych zasad i terminów rekrutacji, jak również uszczegółowienie wymaganego składu komisji rekrutacyjnej. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

W publicznej szkole podstawowej i gimnazjum powinna funkcjonować świetlica. Ma ona zapewnić uczniom opiekę i racjonalne wykorzystanie czasu przed zajęciami i po nich. Działalność świetlicy powinna być systematycznie sprawdzana przez dyrektora.

czytaj więcej »

W każdej placówce powinno funkcjonować stanowisko administratora sieci komputerowej. Ma on pieczę nad szkolną siecią komputerową i koordynuje wszelkie zadania w tym zakresie. Posiada także wszelkie uprawnienia, nadane przez dyrektora szkoły, związane z ochroną danych.

czytaj więcej »

Szkoła żądając zwrotu kosztów naprawy zniszczonego przez uczniów mienia szkoły, może powołać się na przepisy prawa cywilnego. Zgodnie z nimi osoba, która ze swojej winy i w sposób celowy wyrządziła szkodę drugiej osobie, zobowiązana jest do jej naprawienia.

czytaj więcej »

Chcąc ustalić zakres odpowiedzialności ze strony szkoły podczas studniówki lub balu gimnazjalnego, należy odwołać się do ustaleń związanych z organizacją imprezy oraz wewnątrzszkolnych regulacji. To, kto i w jakim wymiarze sprawuje nadzór nad uczniami, trzeba szczegółowo określić przed uroczystością.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły ma obowiązek zasięgnięcia opinii, uzgodnienia lub działania w porozumieniu ze związkami zawodowymi, nawet jeśli tylko jeden pracownik należy do tej organizacji.

czytaj więcej »

Przyznawane szkołom publicznym i niepublicznym środki finansowe mają charakter dotacji podmiotowych i są przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań szkoły.

czytaj więcej »

W każdej szkole publicznej musi być powołana rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Mimo względnej swobody w zakresie działalności kompetencje tego organu są jednak – w świetle obowiązujących przepisów – dość wąskie.

czytaj więcej »

O tym, jak długo może chorować nauczyciel bez obawy o utratę pracy, decyduje podstawa jego zatrudnienia. Najdłuższy okres zwolnienia od pracy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

Skala zadań przypisana dyrektorowi do realizacji przez przepisy prawa, które dotyczą funkcjonowania szkoły, zmusza do korzystania z pomocy podległych pracowników i delegowania części kompetencji.

czytaj więcej »

Zebrania rady pedagogicznej muszą być protokołowane. Ustalenie zasad sporządzania protokołów, trybu ich zatwierdzania, wnoszenia zastrzeżeń lub uwag co do ich treści, a także sposobu przechowywania powinien zawierać regulamin rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Udział pracownika w okolicznościowym spotkaniu w siedzibie zakładu pracy, podczas którego spożywano w niewielkich ilościach alkohol, nie zawsze jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Nie ma tu znaczenia liczba uczestników spotkania, lecz uzyskanie zgody pracodawcy na jego organizację.

czytaj więcej »

Dyrektorzy nie będą już musieli sporządzać wieloletniego planu doskonalenia pracowników pedagogicznych. Przyczyną tej zmiany jest wprowadzenie nowych zasad w zakresie form dofinansowania, jak również obowiązek uwzględniania we wniosku bieżących i faktycznych potrzeb szkoły.

czytaj więcej »

Policja prowadzi na terenie szkoły swoje działania, tak jak w każdym innym miejscu. Dyrektor może liczyć na to, że funkcjonariusze będą wykonywać czynności z uwzględnieniem specyfiki placówki.

czytaj więcej »

Aby usprawnić weryfikację, czy nauczyciel przeprowadził odpowiednią liczbę godzin zajęć w danym okresie, warto wprowadzić w szkole jednolite, półroczne karty rozliczeniowe.

czytaj więcej »

Planowane są zmiany w wyliczaniu subwencji na uczniów klas I-III. Podział subwencji w przyszłym roku przewiduje także więcej pieniędzy dla uczniów niepełnosprawnych oraz mniejszych gmin.

czytaj więcej »

Zapewniając uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, dyrektor szkoły będzie zobowiązany dopilnować, aby miejsce to było wyposażone m.in. w umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą.

czytaj więcej »

wiper-pixel