WYDANIE ONLINE

Żaden akt prawa oświatowego nie zawiera listy dokumentów, które powinien tworzyć i gromadzić wychowawca oddziału. Wytyczne może ustalić dyrektor szkoły lub nauczyciele na zebraniu zespołu wychowawców.

czytaj więcej »

Przeniesienie ucznia z klasy do klasy najczęściej stanowi formę ukarania ucznia lub na prośbę rodzica może służyć zmianie bezpośredniego środowiska oddziałującego wychowawczo. Szkoła ma obowiązek wprowadzić do statutu zapisy dotyczące zasad zmiany oddziału oraz formy dokumentu stanowiącego postanowienie w tej sprawie.

czytaj więcej »

Przebywanie rodziców w klasie podczas zajęć prowadzonych przez nauczycieli najlepiej określić w statucie placówki. Jeżeli nie zapisano w nim, jako jednej z form współdziałania z rodzicami, możliwości obserwowania własnego dziecka na lekcjach, to potrzebna jest oddzielna procedura, nawet dla jednego rodzica.

czytaj więcej »

Do kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci obcokrajowców zamieszkałe na terenie obwodu szkoły zobowiązany jest dyrektor tej placówki. Jeśli nie realizują one tego obowiązku, szkoła powinna niezwłocznie podjąć takie same działania, jak w przypadku dzieci polskich.

czytaj więcej »

Danymi osobowymi są wszystkie informacje, które można powiązać bez większego trudu z konkretną osobą fizyczną. Zanim więc dyrektor szkoły udostępni film z nagraną lekcją, np. rodzicom jednego z uczniów, musi się upewnić, że posiada zgodę innych rodziców na udostępnienie wizerunku ich dziecka, które także zostało nagrane.

czytaj więcej »

Przepisy regulujące tzw. żywienie zbiorowe w szkole nie dotyczą prowiantu będącego własnością ucznia. Nie ma podstawy prawnej zakazującej wnoszenia na stołówkę szkolną własnego jedzenia. Kwestie te powinny być jednak uregulowane w wewnątrzszkolnym regulaminie.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie chorobowe pracownika pedagogicznego zawieszonego w pełnieniu obowiązków oblicza się według tych samych zasad jak nauczyciela pełniącego obowiązki. Fakt zawieszenia i obniżenia wynagrodzenia z tego tytułu może przełożyć się na wysokość podstawy wymiaru zasiłku.

czytaj więcej »

Przy szacowaniu wartości zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie wydatki poniesione na dany cel w roku budżetowym lub planowane do poniesienia. Dokumentacja, jaką szkoła powinna posiadać przy wyborze firmy, powinna być określona w zarządzeniu dyrektora.

czytaj więcej »

W ramach nadzoru organ prowadzący ma prawo wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy, w tym do e-dziennika. Nie oznacza to jednak, że może z tego uprawnienia korzystać dowolnie.

czytaj więcej »

Ze środków dotacji celowej na zakup podręczników szkoła może kupić tylko takie materiały. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi do budżetu państwa. W przypadku zakupu materiałów ćwiczeniowych za niższą kwotę dyrektor może pozostałymi środkami rozporządzić inaczej.

czytaj więcej »

Protokoły wszystkich kontroli mogą być udostępnione każdej osobie, która wystąpi z odpowiednim wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, a zatem również rodzicom uczniów. Organ prowadzący może wydać polecenie przekazania kopii takich protokołów również w formie ustnej.

czytaj więcej »

Czas na przekazanie danych wynosi 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym. Dotyczy to zmian w zakresie wszystkich danych zawartych w systemie informacji oświatowej.

czytaj więcej »

W trakcie wypoczynku dyrektora zastępuje wicedyrektor lub w razie jego braku – inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący, ale nie może nim być pracownik niepedagogiczny, np. główny księgowy. Obowiązki dyrektora i wicedyrektora przez cały okres ferii zimowych należy tak rozłożyć, aby co najmniej jeden z nich przebywał w szkole.

czytaj więcej »

Od 1 września 2016 roku powraca obowiązek szkolny 7-latków, po rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym dla dzieci 6-letnich. Zmiany prawne dotyczą także nadzoru pedagogicznego na szczeblu kuratoryjnym.

czytaj więcej »

Rozmowa z Grzegorzem Kaliskim, dyrektorem Gimnazjum nr 141 im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Warszawie o doświadczeniach związanych z adaptacją dzieci imigrantów w środowisku polskiej szkoły, organizacji procesu ich wychowywania i nauczania, jak również sposobach budowania atmosfery tolerancji i współpracy między osobami z różnych kultur i religii.

czytaj więcej »

Czas pracy osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Jeśli nauczyciel dostarczył orzeczenie, to skrócenie jego czasu pracy jest obowiązkiem dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Wprowadzone modyfikacje uwzględniają obowiązek dotyczący zamieszczenia w dokumencie informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie umowy na czas określony. Ponadto usunięto ze wzoru przywołanie umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Zmienia się też sposób prowadzenia akt osobowych.

czytaj więcej »

W związku z wdrożeniem nowego systemu wspomagania szkół od 1 stycznia 2016 r. poszerzył się zakres zadań wykonywanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne, których celem jest udzielanie placówkom oświatowym wszechstronnej pomocy w zakresie realizacji zadań statutowych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. zwolnienia lekarskie są wystawiane w formie elektronicznej. Aby szkoła jako płatnik składek mogła je przyjąć, musi posiadać profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel