WYDANIE ONLINE

Szkoła publiczna nie ma własnego budżetu, chyba że prowadzi wydzielony rachunek dochodów i gospodaruje nim, więc dyrektor nie ma wielkiego wpływu na posiadane środki. Podejmowane przez niego działania mają jednak skutki finansowe, zatem musi wprowadzić system kontroli, który zagwarantuje właściwą realizację zadań i osiągnięcie celów.

czytaj więcej »

Samoocena to narzędzie, które w stosunkowo krótkim czasie może dać obraz funkcjonowania systemu, dlatego powinna obejmować te obszary pracy szkoły, które dotyczą zadań statutowych. Ma ona szczególne znaczenie w przypadku tych placówek, które nie dysponują innymi narzędziami oceny kontroli zarządczej, jak audyt wewnętrzny.

czytaj więcej »

Przyjmuje się, że podstawą i zbiorem wytycznych do opracowania przez dyrektora szkolnego systemu kontroli zarządczej są standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Nie są one aktem prawa powszechnego – raczej wskazówką w obraniu przez placówkę właściwego kierunku pracy, z zachowaniem własnej specyfiki i warunków miejscowych.

czytaj więcej »

Aby skutecznie zarządzać szkołą, dyrektor musi w odpowiedni sposób określać dla niej cele i zadania. Powinien wyznaczyć także mierniki ich realizacji, aby móc ustalić, czy podejmowane działania przynoszą efekty.

czytaj więcej »

Przepisy prawne nie określają wprost formy dokumentowania kontroli zarządczej. To dyrektor szkoły określając formy i zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru, musi zadbać o to, aby poszczególne zadania i etapy ich realizacji miały potwierdzenie w dokumentach.

czytaj więcej »

Chcąc poprawnie realizować cele i zadania szkoły, dyrektor powinien minimalizować i eliminować potencjalne przeszkody i zagrożenia. Ważna jest znajomość procesu zarządzania ryzykiem jako zdarzeniem, które może mieć niekorzystny wpływ na realizację obranego celu.

czytaj więcej »

Przepisy prawa nie przewidują powierzenia przez dyrektora odpowiedzialności za sprawowanie kontroli zarządczej innemu pracownikowi. Może jedynie powierzyć (w formie pisemnej) wykonywanie określonych zadań w tym zakresie, ale nie spowoduje to zdjęcia z dyrektora odpowiedzialności za sprawowanie kontroli zarządczej.

czytaj więcej »

Obowiązki dyrektora szkoły związane z prowadzeniem kontroli zarządczej nie polegają na osobistym realizowaniu działań, ale na zapewnieniu warunków do jej realizacji. Za niedopełnienie tego obowiązku może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

czytaj więcej »

wiper-pixel