WYDANIE ONLINE

Ponosząc odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, dyrektor musi systematycznie poddawać ją kontroli. Przegląd stanu dokumentacji po pierwszym półroczu pozwoli mu na bieżąco uzupełniać braki i korygować błędy w tym zakresie.

czytaj więcej »

Współpraca dyrektora szkoły z radą rodziców może odbywać się na różnych poziomach w ramach działalności placówki. Skoro nie jest on jednak członkiem rady rodziców, nie bierze udziału w jej zebraniach oraz nie ma uprawnień ustawowych do wglądu w protokoły posiedzeń.

czytaj więcej »

Dyrektor nie jest zobowiązany do wszczynania procedury formalnej oceny pracy nauczyciela, na którego wpływają skargi. Taka procedura powinna być natomiast wszczęta, jeśli w wyniku podjętych czynności wyjaśniających, służących weryfikacji formułowanych pod adresem nauczyciela zarzutów, dyrektor uzna, że dokonanie oceny pracy nauczyciela jest konieczne.

czytaj więcej »

Przygotowanie i organizacja Dni otwartych szkoły nie wynika z przepisów zewnętrznych, lecz z Planu pracy szkoły na dany rok, tak jak np. mikołajki, festyn, giełdy. Tego typu imprezy są okazją do bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi uczniami i ich rodzicami. Aby akcja odniosła sukces, trzeba o niej poinformować.

czytaj więcej »

Dyrektor placówki oświatowej nie ma obowiązku zapewnienia rodzicom przywożącym i odbierającym dzieci dogodnego dla nich miejsca postoju przed szkołą. Jego zadaniem jest natomiast zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, w tym m.in. wyznaczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren placówki.

czytaj więcej »

Osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na innych, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno--epidemiologicznym. Dotyczy to także nauczycieli. Obecnie nie ma przepisów, które regulowałyby okres ważności tych badań.

czytaj więcej »

W związku z wchłonięciem dodatkowego urlopu macierzyńskiego przez urlop rodzicielski, od 2 stycznia 2016 r. zmienił się wymiar zasiłku należnego za okres urlopu rodzicielskiego. Zasiłek ten przysługuje częściowo w wymiarze 100%. Nowelizacja daje również możliwość korzystania z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego ojcu dziecka.

czytaj więcej »

Szczegółowe zasady działania rady pedagogicznej określa jej regulamin, a terminy jej posiedzeń powinny być wpisane do harmonogramu zebrań w danym roku szkolnym. Nie tylko dyrektor jako jej przewodniczący ma prawo, w określonych okolicznościach, zwoływać posiedzenia w trybie natychmiastowym.

czytaj więcej »

Ustalenie, czy praca w szkole jest pierwszą pracą zawodową, wiąże się z koniecznością wypłaty nauczycielowi zasiłku na zagospodarowanie. Wpływa również na termin nabycia pierwszego urlopu wypoczynkowego.

czytaj więcej »

W przygotowanym przez resort sprawiedliwości projekcie zmian ustawy ws. zapobiegania przestępstwom na tle seksualnym przewidziano utworzenie rejestru sprawców na tle seksualnym. To nakłada na dyrektora szkoły nowy obowiązek.

czytaj więcej »

Od 1 września 2016 r. Karta Nauczyciela nie będzie obligować do realizacji zajęć z uczniami ponad określone pensum. Ponadto powstanie centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych, w którym będą ujmowani także nauczyciele placówek niepublicznych.

czytaj więcej »

Diagnozę przyczyn trudności w nauce u ucznia, który nie posiada wcześniej wydanej opinii, przeprowadza poradnia psychologiczno--pedagogiczna. Wniosek w tej sprawie przekazuje dyrektor szkoły za zgodą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Od 22 stycznia 2016 r. m.in. placówki oświatowe mają możliwość składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na wymianę okien lub modernizację źródeł ciepła.

czytaj więcej »

Aby pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej lub dodatku za wysługę lat, do jego stażu pracy zalicza się zakończone okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, ale nie tylko.

czytaj więcej »

Regułą jest, że zaświadczenia o szkoleniu wydawane są przez zewnętrzne instytucje lub działające w ich imieniu osoby szkolące. Jeżeli tego typu spotkanie prowadzi dyrektor lub inny nauczyciel z tej samej szkoły, to wówczas zaświadczeń nie wydaje się – potwierdzeniem odbycia szkolenia są notatka, lista obecności oraz materiały prowadzącego.

czytaj więcej »

Zasady klasyfikacji śródrocznej zdecydowanie odbiegają od reguł klasyfikacji rocznej. Najważniejsza różnica polega na tym, że klasyfikacja śródroczna nie ma żadnych konsekwencji prawnych, jeśli zajęcia edukacyjne nie są kontynuowane w kolejnym okresie.

czytaj więcej »

Obowiązków opiekuna wycieczki, „zielonej szkoły” lub podczas praktyk zagranicznych uczniów nie wlicza się do pensum nauczyciela. Mimo to, w niektórych przypadkach, pełnienie tej funkcji może wiązać się z dodatkowymi świadczeniami dla nauczyciela.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z nowym rozporządzeniem, o dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów mogą ubiegać się także jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek w tej sprawie musi zawierać 11 elementów oraz załączniki.

czytaj więcej »

wiper-pixel