WYDANIE ONLINE

Nauczycielce, która przez cały rok przebywała kolejno na: zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim i uzupełniającym urlopie wypoczynkowym należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne. W podstawie ustalenia jego wysokości należy wziąć pod uwagę wyłącznie wynagrodzenie, które otrzymała za czas urlopu uzupełniającego.

czytaj więcej »

Braki w dokumentacji pracowniczej czy błędy organizacyjne nie uzasadniają odwołania dyrektora ze skutkiem natychmiastowym ze stanowiska. Organ prowadzący może odwołać dyrektora tylko w konkretnych przypadkach. Jeśli zrobi to bezprawnie dyrektorowi przysługują konkretne roszczenia.

czytaj więcej »

Każdy sprzęt znajdujący się na terenie szkoły podlega obowiązkowej konserwacji i przeglądom. Z używanym sprzętem, jak z każdym innym, należy postępować zgodnie z instrukcją i umową zakupu. 

czytaj więcej »

Zasady i warunki organizacji wypoczynku ściśle określa rozporządzenie MEN z 21 stycznia 1997 r. Niewiele jest w nim na temat finansowej strony tego rodzaju działalności szkół. Szkoła ma jednak w tym zakresie obowiązki i musi je właściwie dokumentować.

czytaj więcej »

Jeżeli uczeń ubiega się o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego, decyzja należy do jej dyrektora. Teoretycznie, ponieważ jeśli o przyjęcie do szkoły ubiega się uczeń objęty obowiązkiem szkolnym i jest to dla niego szkoła rejonowa to dyrektor powinien go przyjąć. Taka decyzja wiąże się z prowadzeniem określonej dokumentacji.

czytaj więcej »

Karta nauczyciela nie określa zasad potrącania wynagrodzenia za urlop bezpłatny. Należy w tym celu postąpić zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy.

czytaj więcej »

Dyrektor ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników do celów prawidłowego ustalenia ich wynagrodzenia i innych świadczeń. O częstotliwości dokonywania ewidencji decyduje sam.

czytaj więcej »

Każdy nauczyciel, także wychowawca przyszkolnego internatu jest zobowiązany do udziału we wszystkich radach pedagogicznych szkoły w której jest zatrudniony.

czytaj więcej »

 Protokoły z zebrań rady pedagogicznej powinny być zamieszczane w księdze protokołów w kolejności chronologicznej. Przy dołączaniu kolejnych dokumentów obowiązuje numeracja ciągła stron w zakresie całego roku szkolnego.

czytaj więcej »

Do czasu gdy szkoła nie ustali czy i gdzie niepełnoletni uczeń realizuje obowiązek szkolny, pozostaje on w jej ewidencji. Szkoła ma obowiązek dokonać takich ustaleń oraz prowadzić i przechowywać dokumentację tego ucznia do czasu wyjaśnienia sprawy.

czytaj więcej »

wiper-pixel