WYDANIE ONLINE

Ostatnia nowelizacja ustawy o systemie oświaty m.in. wprowadziła przywrócenie obowiązku szkolnego dla 7-latków i przedszkolnego dla 8-latków. W szkołach i przedszkolach pojawia się więc problem, kiedy dziecko może kontynuować klasę I i II oraz w jaki sposób odraczać obowiązek szkolny. 

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje obowiązek potwierdzania warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ma to przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu pracowników oraz zwiększyć ochronę praw pracowniczych.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku. Zmiany mają na celę poprawę bezpieczeństwa m.in.: lepszą opiekę wychowawczą i wzmocniony nadzór nad organizatorami wypoczynku. Nowe przepisy będą regulować warunki i zasady organizacji wypoczynku w szerszym niż dotąd zakresie.

czytaj więcej »

Ani wywieszona w szatni informacja o nieponoszeniu odpowiedzialności szkoły za pozostawione okrycia wierzchnie, ani taki zapis w statucie czy regulaminie nie mają mocy prawnej. Bez względu na nie, to dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.

czytaj więcej »

Rada pedagogiczna ma prawo i obowiązek opiniować organizację pracy szkoły. Opiniowaniu podlegają ogólne dane dotyczące przydziału zadań nauczycielom zawarte w arkuszu. Formę wyrażania opinii powinien rozstrzygać regulamin działalności rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Warunki korzystania z bezpłatnych podręczników określa dyrektor. Szkoła może żądać od rodziców uczniów zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

czytaj więcej »

Jedną z form kontroli jakości wykonywania pracy przez nauczyciela jest ocena jego pracy. Jest ona ściśle związana z zatrudnieniem w szkole i może być przeprowadzona tylko wobec nauczyciela, który pozostaje w zatrudnieniu ze szkołą.

czytaj więcej »

Od 22 grudnia 2015 r. w podstawie prawnej dokumentacji szkolnej należy uwzględnić nowy tekst jednolity ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który bez usprawiedliwienia nie bierze udziału w zebraniu rady pedagogicznej, narusza jeden z podstawowych obowiązków zawodowych. Grozi mu za to odpowiedzialność dyscyplinarna.

czytaj więcej »

Utworzenie oddziałów sportowych w szkole nie wymaga uchwały ale wymaga zgody organu prowadzącego. Ponadto szkoła musi posiadać obiekty lub urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego.

czytaj więcej »

Jeśli rodzic lub poradnia zgłosi się do szkoły o wydanie opinii o uczniu, nauczyciel powinien taką informację przygotować. Zasady obiegu takiego dokumentu powinna określać instrukcja kancelaryjna.

czytaj więcej »

wiper-pixel