WYDANIE ONLINE

Obecnie portale społecznościowe są powszechne nie tylko wśród uczniów, ale także ich rodziców i nauczycieli. Warto więc zastanowić nad wykorzystaniem ich jako skutecznego i darmowego narzędzia do promocji szkoły.

czytaj więcej »

Od 15 marca 2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające nowe wzory formularzy służące ustaleniu wysokości dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla poszczególnych szkół.  

czytaj więcej »

1 września 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja załącznika rozporządzenia płacowego nauczycieli. Taką nowelizację MEN przygotowuje corocznie. W tym roku, tak jak w latach poprzednich, minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli nie ulegną zmianie.

czytaj więcej »

Szkoły nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. Dotyczy to także sprzętu komputerowego przeznaczonego do użytku szkolnego. Szkoły mogą więc nabywać tylko wtedy, gdy dostawca przedstawi aktualne certyfikaty zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.

czytaj więcej »

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy brali udział w konkursie na dyrektora szkoły, ale nie powierzono im stanowiska nie podlegają udostępnianiu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dokumenty osoby, której powierzono stanowisko dyrektora podlegają udostępnieniu, ale w ograniczonym zakresie.

czytaj więcej »

Od 2016 roku dyrektor nie ma już corocznego obowiązku składania w organie prowadzącym sprawozdania z wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli za rok poprzedni. Organ prowadzący nie może już egzekwować od dyrektora takiego dokumentu.

czytaj więcej »

Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne ewidencjonuje się zgodnie z ustawą o systemie oświaty według zasad wprowadzonych w danej bibliotece szkolnej. Zasady dotyczące zakupu i gospodarowania podręcznikami ustala dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

Zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole stanowią przesłankę rozwiązania stosunku pracy nauczyciela za 3-miesięcznym wypowiedzeniem, o ile uniemożliwiają dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć. Na tej podstawie można również rozwiązać umowę o pracę nauczyciela niepełnowymiarowego. W obu przypadkach trzeba jednak pamiętać, by wypowiedzenie było wręczone do końca maja.

czytaj więcej »

Zakończenie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego rodzi obowiązek podjęcia stosownych czynności przez dyrektora szkoły zmierzających do ustalenia oceny dorobku zawodowego, a w dalszej kolejności – w przypadku nauczycieli stażystów – do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Terminowa i rzetelna ich realizacja przesądza o legalności całej procedury.

czytaj więcej »

Przepisy uzależniają obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspomagającego dla ucznia z zespołem Aspergera od rodzaju szkoły oraz zaleceń w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

czytaj więcej »

wiper-pixel