WYDANIE ONLINE

W bieżącym roku szkolnym wnoszenie zastrzeżeń do oceny wystawionej niezgodnie z procedurami dotyczącymi ustalania tej oceny odbywa się na nieco zmienionych zasadach. Warto zapoznać się z nimi zanim pojawią się pierwsze zastrzeżenia i zwrócić uwagę na nowe terminy związane z trybem zgłaszania i uwzględniania zastrzeżeń.

czytaj więcej »

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie świadectw i dyplomów, na świadectwie szkolnym mają pojawić się oceny klasyfikacyjne z religii i etyki. Przewidziano również możliwość wydawania wraz ze świadectwem szkolnym pisemnej informacji o rocznych ocenach opisowych.

czytaj więcej »

15 kwietnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Doprecyzowano w nim wymogi techniczne dotyczące aplikacji.

czytaj więcej »

Fakt, iż odpowiedzialność cywilną z tytułu niewłaściwego wykonywania obowiązków opiekuńczych w szkole ponosi organ prowadzący nie wyklucza odpowiedzialności nauczyciela i dyrektora. Nie zawsze jednak odpowiedzialność leży po stronie szkoły.

czytaj więcej »

Działania podejmowane przez dyrektora szkoły w ramach kontroli zarządczej muszą być dokumentowane. Dokumentacja powinna by spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna.

czytaj więcej »

W przypadku zakupu komputerów na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych szkoła ma obowiązek udostępnić oferty i pełną dokumentację oferentom. W pozostałych przypadkach zasady zamówień powinny określać przepisy wewnętrzne. 

czytaj więcej »

Aktualne przepisy dotyczące godzin karcianych obowiązywać będą już tylko do końca bieżącego roku szkolnego. Od 1 września 2016 r. godziny karciane zostaną zlikwidowane, a przydzielanie godzin na dodatkowe zajęcia nie będzie ograniczone obecnie obowiązującymi normami.

czytaj więcej »

Rada gminy może dokonywać zmian w budżecie szkoły także po zatwierdzeniu budżetu na dany rok. Katalog dochodów i wydatków, których mogą dotyczyć zmiany jest określony.

czytaj więcej »

Szkoła obwodowa uwzględnia w SIO wszystkie dzieci zamieszkałe w jej obwodzie. Nie ma przy tym znaczenia czy dzieci te spełniają obowiązek szkolny na terenie danej gminy, czy też w szkołach poza terenem gminy lub nawet poza terenem kraju.

czytaj więcej »

wiper-pixel