WYDANIE ONLINE

Na temat zmian w organizacji wypoczynku wynikających z nowego rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży rozmawiamy z rzecznikiem prasowym Ministerstwa Edukacji Narodowej – Anną Ostrowską.

czytaj więcej »

Nowe przepisy dotyczące zasad żywienia w szkołach obowiązujące od 1 września 2015 r. wywołały zdecydowaną krytykę ze strony obecnego ministra edukacji narodowej. Zgodnie z zapowiedziami powstał projekt nowego rozporządzenia, które ma obowiązywać od dnia 1 września 2016 r.

czytaj więcej »

W maju należy podjąć decyzje o charakterze kadrowym, jeżeli plan nauczania na następny rok szkolny nie pozwoli na zapewnienie wszystkim nauczycielom zatrudnienia w dotychczasowym wymiarze.

czytaj więcej »

Zasadniczym celem działalności rady rodziców jest wspieranie szkoły w jej działalności statutowej. Realizacja tego założenia może odbywać się zarówno na zasadzie regularnego zaangażowania jak i działań okazjonalnych jak uroczystość zakończenia roku szkolnego.

czytaj więcej »

MEN pracuje nad ważnymi zmianami w zakresie kwalifikacji nauczycieli. Najistotniejsza z planowanych zmian to dostosowanie wymogów kwalifikacyjnych do standardów kształcenia.

czytaj więcej »

Pisemna informacja dołączana do świadectwa szkolnego, wpisywanie ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki, nowe wzory legitymacji to część z licznych planowanych zmian, wynikających z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw i dyplomów.

czytaj więcej »

W każdej klasie uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego kończą się w innym czasie. Dyrektor odpowiada za stan opieki w tym dniu m.in. dopilnowanie kto może samodzielnie wracać do domu po uroczystościach, a kto powinien oczekiwać w świetlicy na odjazd autokaru bądź odebranie przez rodziców.

czytaj więcej »

Świadectwa szkolne są dokumentami urzędowymi, wydawanymi na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę. Wymagają aktualnych druków oraz właściwego protokołowania, ewidencjonowania i archiwizowania.

czytaj więcej »

Aby właściwie zakwalifikować zakupy należy odpowiedzieć na pytanie jakie jest przeznaczenie nabywanych przedmiotów. Inaczej księguje się materiały i wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, inaczej – materiały dydaktyczne.

czytaj więcej »

Zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych za korzystanie z posiłków w stołówce pobierane są opłaty. Organ prowadzący lub dyrektor szkoły, jeśli zostaną przyznane mu takie uprawnienia i kompetencje, powinien ustalić warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat wnoszonych przez uczniów i udzielania zwolnień.

czytaj więcej »

Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, chyba że jest zatrudniony w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela, albo wynika to z przyczyn organizacyjnych nauczania.

czytaj więcej »

Zawarcie umowy zlecenia po ustaniu umowy o pracę zawartej na czas określony, przewidującej wykonywanie pracy w tych samych warunkach, w jakich była ona wykonywana w ramach stosunku pracy jest niezgodne z prawem i podlega karze pieniężnej.

czytaj więcej »

Uczniowie i ich rodzice powinni znać kryteria ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania. Zasady te należy jasno sformułować i zapisać w wewnątrzszkolnym systemie ocenia.

czytaj więcej »

Dyrektorzy szkół przy pomocy rady rodziców czy też własnymi siłami organizują festyny szkolne, służące zebraniu środków finansowych na różne przedsięwzięcia. Na organizatorze spoczywa szereg obowiązków, których niedopełnienie może skutkować karami finansowymi.

czytaj więcej »

Za przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły odpowiedzialny jest organ prowadzący szkołę. I tylko on może taki konkurs unieważnić. Może to zrobić z kilku ważnych przyczyn.

czytaj więcej »

wiper-pixel