WYDANIE ONLINE

Do 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący i kurator oświaty określają terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. W przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę innego typu, komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor dotychczasowego gimnazjum.

czytaj więcej »

Przepisy dotyczące warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach należy dostosować do nowego systemu. W związku z tym powstał projekt rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

Jednolite zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I absolwentów gimnazjów – to jedna z ważniejszych zmian wprowadzonych przez nowe rozporządzenie w sprawie rekrutacji. Nowe przepisy obowiązują od 21 marca 2017 r. Poznaj je.

czytaj więcej »

Gdy szkoła otrzyma informację o podłożeniu w budynku ładunku wybuchowego, naturalnie najważniejsza jest sprawna ewakuacja i bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Dyrektor musi jednak działać w ramach obowiązujących przepisów, dlatego więc warto mieć opracowaną procedurę na taką ewentualność.

czytaj więcej »

Rodzaj zajęć rewalidacyjnych, ich forma i wymiar muszą odpowiadać indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym dziecka z niepełnosprawnością oraz muszą być dostosowane do jego możliwości psychofizycznych. Co określają przepisy w sprawie zajęć rewalidacyjnych?

czytaj więcej »

wiper-pixel