WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa zorganizować zieloną szkołę. Oprócz wypełnienia stosu dokumentacji należy pamiętać o tym, że taki wyjazd to czas gdy szczególnie należy zadbać o opiekę nad uczniami.

czytaj więcej »

Gdy rodzice ucznia nie reagują na wysyłane przez szkołę pisemne upomnienia dotyczące nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia, ostatecznym krokiem jest powiadomienie o sytuacji sądu rodzinnego.

czytaj więcej »

Nawet na podstawie pisemnej zgody rodziców, nie powinieneś pozwalać uczniom klasy I-III na opuszczanie terenu szkoły bez opieki, w czasie zajęć prowadzonych przez szkołę.

czytaj więcej »

Jeśli powstaną nowe okoliczności, niebędące przedmiotem rozpoznania sądu pracy, skutkujące brakiem możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela, wówczas dyrektor będzie mógł wręczyć nauczycielowi propozycję ograniczenia zatrudnienia, a nawet wypowiedzieć jego stosunek pracy.

czytaj więcej »

Dyrektor gimnazjum nie może wręczyć nauczycielowi wypowiedzenia, jeżeli uprzednio nie poinformuje go o przeniesieniu w stan nieczynny. Przejście w stan nieczynny nie koliduje z korzystaniem z urlopu dla poratowania zdrowia.

czytaj więcej »

Przyznawanie świadczeń z ZFŚS może być uzależnione tylko i wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, z wyjątkiem świadczenia urlopowego. Wymiar zajęć nauczyciela pozostaje tu bez znaczenia.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie plany przewiduje projekt rozporządzenia regulującego indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, które ma wejść w życie 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

Jeżeli szkoła, posiada dokumentację egzaminu, a brak jest druku świadectwa, według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na przygotowanym przez szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

czytaj więcej »

Od rodziców uczniów noszących okulary nie należy wymagać pisemnych oświadczeń wyrażających zgodę na ćwiczenie w okularach na zajęciach wychowania fizycznego. Złożone przez nich oświadczenia nie ochronią szkoły przed odpowiedzialnością w razie wypadku.

czytaj więcej »

Określono nowe warunki przyznania dotacji na podręczniki uwzględniające zmiany wynikające z reformy oświaty.

czytaj więcej »

W projekcie nowego rozporządzenia przeprowadzającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uwzględniono zmiany wynikające z reformy systemu oświaty. Sprawdź, jakie zmiany będą obowiązywać od 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

Reforma edukacji wprowadza zmiany w zasadach dokumentowania pracy wychowawczej w szkołach. Dotychczas obowiązujące w szkołach programy wychowawcze oraz programy profilaktyczne funkcjonujące jako dwa oddzielne dokumenty, mają zostać zastąpione jednym programem wychowawczo-profilaktycznym.

czytaj więcej »

Jeśli podczas wycieczki dojazd autokarem przekracza 10 godzin pojazd powinien prowadzić więcej niż jeden kierowca. wymaga prowadzenia pojazdu przez więcej niż jednego kierowcę autokaru. Sprawdź, jakie jeszcze warunki powinny zostać spełnione podczas wycieczki autokarowej.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych przywróciło wzór świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

czytaj więcej »

wiper-pixel