Wpierw trzeba wyznaczyć cel, potem ryzyko

Chcąc poprawnie realizować cele i zadania szkoły, dyrektor powinien minimalizować i eliminować potencjalne przeszkody i zagrożenia. Ważna jest znajomość procesu zarządzania ryzykiem jako zdarzeniem, które może mieć niekorzystny wpływ na realizację obranego celu.

Szczegółowe pytania dadzą prawdziwe dane

Samoocena to narzędzie, które w stosunkowo krótkim czasie może dać obraz funkcjonowania systemu, dlatego powinna obejmować te obszary pracy szkoły, które dotyczą zadań statutowych. Ma ona szczególne znaczenie w przypadku tych placówek, które nie dysponują innymi narzędziami oceny kontroli zarządczej, jak audyt wewnętrzny.

System kontroli zarządczej buduje się na standardach

Przyjmuje się, że podstawą i zbiorem wytycznych do opracowania przez dyrektora szkolnego systemu kontroli zarządczej są standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Nie są one aktem prawa powszechnego – raczej wskazówką w obraniu przez placówkę właściwego kierunku pracy, z zachowaniem własnej specyfiki i warunków miejscowych.

Pracownik nie przejmie uprawnień dyrektora za kontrolę zarządczą

Przepisy prawa nie przewidują powierzenia przez dyrektora odpowiedzialności za sprawowanie kontroli zarządczej innemu pracownikowi. Może jedynie powierzyć (w formie pisemnej) wykonywanie określonych zadań w tym zakresie, ale nie spowoduje to zdjęcia z dyrektora odpowiedzialności za sprawowanie kontroli zarządczej.

Kontrola zarządcza nie może pomijać sfery finansowej

Szkoła publiczna nie ma własnego budżetu, chyba że prowadzi wydzielony rachunek dochodów i gospodaruje nim, więc dyrektor nie ma wielkiego wpływu na posiadane środki. Podejmowane przez niego działania mają jednak skutki finansowe, zatem musi wprowadzić system kontroli, który zagwarantuje właściwą realizację zadań i osiągnięcie celów.

Cele muszą spełniać warunek SMART

Aby skutecznie zarządzać szkołą, dyrektor musi w odpowiedni sposób określać dla niej cele i zadania. Powinien wyznaczyć także mierniki ich realizacji, aby móc ustalić, czy podejmowane działania przynoszą efekty.

Błędy w kontroli zarządczej to naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Obowiązki dyrektora szkoły związane z prowadzeniem kontroli zarządczej nie polegają na osobistym realizowaniu działań, ale na zapewnieniu warunków do jej realizacji. Za niedopełnienie tego obowiązku może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

3 typy dokumentów w szkolnej kontroli zarządczej

Przepisy prawne nie określają wprost formy dokumentowania kontroli zarządczej. To dyrektor szkoły określając formy i zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru, musi zadbać o to, aby poszczególne zadania i etapy ich realizacji miały potwierdzenie w dokumentach.