Czy właściwie udokumentowałeś zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia?

Ponieważ przepisy nie określają odrębnie rodzaju dokumentacji prowadzonej w związku z realizacją zindywidualizowanej ścieżki, szkoła powinna kierować się wskazaniami określonymi w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

Ponieważ uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia jest uczniem danego oddziału, to w mojej ocenie powinien być wpisany do dziennika lekcyjnego prowadzonego dla tego oddziału, w którym dokumentowany będzie jego udział w zajęciach z oddziałem. Jednocześnie uczeń realizuje część zajęć indywidualnie, zatem te zajęcia powinny być odrębnie dokumentowane.

Jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - szkoła prowadzi dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika lekcyjnego. Do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

Informacja o sposobie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki nie ma charakteru decyzji. Dyrektor podejmuje w tym zakresie ustalenia dotyczące organizacji nauczania w tej formie. Informacja powinna być przekazana w formie pisemnej, ustalonej w szkole.

O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danej szkole, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Autor: Marzenna Czarnocka