Dane dziedzinowe w SIO – planowane zmiany

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 13 sierpnia 2019

Poznaj zmiany jakie zakłada projekt rozporządzenia MEN z 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany treści upoważnienia ustawowego w Prawie oświatowym. W projekcie przewidziano następujące zmiany:

 • zmiany terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (dotyczących powierzchni gruntów, obiektów budowlanych oraz pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej, jak również danych dziedzinowych ucznia obejmujących informacje o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego w szkole obwodowej);

 • rozszerzenie zakresu danych dotyczących rodzajów opinii o opinie w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego lub osoby, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;

 • doprecyzowanie zakresu danych dotyczących liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną (o dane, ilu z tych uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);

 • rozszerzenie zakresu danych o liczbę uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej według klas oraz uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie według klas i płci;

 • doprecyzowanie zakresu danych dotyczących organizacji i działalności placówek oświatowo-wychowawczych, które obejmują liczbę uczestników zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych;

 • w bazie danych zbierane będą dane o liczbie uczestników kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, według płci oraz z wyszczególnieniem osób pracujących i bezrobotnych oraz liczbie osób, które ukończyły poszczególne pozaszkolne formy kształcenia;

 • zbierane będą również dane dotyczące liczby poszczególnych pozaszkolnych form kształcenia, z wyszczególnieniem form pozaszkolnych prowadzonych dodatkowo w formie dziennej;

 • rozszerzenie zakresu gromadzenia dodatkowych danych dziedzinowych dotyczących liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie (o inne przyczyny, na podstawie których następuje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem lub planowane jest jego rozwiązanie, tj.: w związku z uzyskaniem negatywnej oceny pracy, w związku z cofnięciem skierowania do nauczania religii w szkole, w następstwie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne);

 • zbieranie danych dotyczących pracowników realizujących zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 • rozszerzenie zakresu gromadzenia danych dotyczących przyczyn nieprowadzenia zajęć przez nauczycieli (o przyczyny nieprowadzenia zajęć przez nauczycieli tj.: zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 14, urlop szkoleniowy, zwolnienie okolicznościowe);

 • doprecyzowanie zakresu danych dziedzinowych nauczycieli dotyczących wysokości wynagrodzenia;

 • rozszerzenie zakresu gromadzenia danych dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (dotyczy nauczycieli, którzy odbyli szkolenia branżowe realizowane w trzyletnich cyklach w wymiarze 40 godzin w cyklu).

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Autor: Michał Kowalski
Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom i innym pracownikom szkół. Od kilku lat współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
wiper-pixel