Nowości w zakresie oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok

Dodano: 6 stycznia 2020

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje rozporządzenie regulujące podział subwencji oświatowej na 2020 r. Sprawdź, jakie zmiany wprowadza.

W zastosowanej w rozporządzeniu kalkulacji, liczba uczniów przeliczeniowych przemnażana jest przez finansowy standard podziału subwencji oświatowej. Standard ten (oznaczony symbolem „A” w załączniku do rozporządzenia) otrzymuje się dzieląc kwotę ogólną subwencji oświatowej(SO) pomniejszoną o 0,4% rezerwy, przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. Zgodnie z algorytmem podziału subwencji oświatowej w roku2020 szacuje się, że finansowy standard A wyniesie ok. 5.986 zł. W stosunku do roku 2019 (5.568 zł) wzrośnie on o ok. 7,5%, tj. o ok. 418zł.

W kwocie subwencji oświatowej na rok 2020 zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań oświatowych. Najważniejsze z nich to:

 • sfinansowanie skutków finansowych zmian liczby etatów nauczycieli oraz ich awansu zawodowego,

 • sfinansowanie skutku na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, którą wprowadzono od dnia 1 września 2019 r.,

 • przesunięcie środków w wysokość 12.225 tys. zł w związku z przejęciem szkół przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

Od dnia 1 stycznia 2020 r., przy sposobie podziału subwencji oświatowej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania powinien uwzględnić w szczególności:

 • zróżnicowanie kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w oparciu o prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz

 • zróżnicowanie kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego określonych w wykazie, o którym mowa w art. 46b ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

W podziale subwencji oświatowej na 2020 r.:

 1. po raz pierwszy zostanie uwzględniona prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy określona w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej. Dotychczas w podziale subwencji oświatowej w roku 2019 wprowadzono wagę o wartości 0,2 dla uczniów (ok. 1 197 zł na ucznia) i 0,08 dla młodocianych pracowników (ok. 479 zł na młodocianego pracownika), kształcących się w zawodach, na które prognozowano zwiększone zapotrzebowanie na rynku pracy, co wynika z obecnie obowiązującego brzmienia delegacji ustawowej w tym zakresie (vide art. 28 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2020 r.). Mając na uwadze powyższe proponuje się, aby w zakresie uczniów branżowych szkół I stopnia, uczniów techników i słuchaczy szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020, w zawodach określonych w ww. prognozie wprowadzić analogiczne rozwiązania jak w 2019 r. – przypisano zatem ww. uczniów i słuchaczy do analogicznych wag o tej samej wartości, tj. 0,2 dla uczniów i słuchaczy i 0,08 dla młodocianych pracowników. Jednocześnie proponuje się kontynuowanie rozwiązań przyjętych w podziale subwencji oświatowej w roku 2019 w zakresie uczniów i słuchaczy, którzy, od roku szkolnego 2018/2019, rozpoczęli kształcenie w zawodzie, na który w podziale subwencji oświatowej w roku 2019 prognozowano zwiększone zapotrzebowanie na rynku pracy. Oznacza to, że ww. uczniowie kształcący się w tych samych zawodach w kolejnych klasach lub semestrach będą przypisani do tych samych wag w podziale subwencji oświatowej w roku 2020 i w kolejnych latach, aż do czasu ukończenia kształcenia w tych zawodach w tych szkołach. Takie rozwiązanie zapewnia stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego, które będą miały pewność, że decyzja o uruchomieniu w szkole kształcenia w danym zawodzie, na który prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie, będzie przekładać się na wyższe finansowanie w ramach subwencji oświatowej,

 • uwzględniono zróżnicowanie kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego określonych w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 września 2019 r. w sprawie wykazu zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego (M.P. poz. 857). Wprowadzono finansowanie uczniów kształcących się w zawodach określonych w ww. obwieszczeniu ze zróżnicowaniem na uczniów będących młodocianymi pracownikami i pozostałych uczniów. Wysokość finansowania ustalono w takiej samej wysokości, jak w przypadku wag obejmujących zawody, na które prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie w przyszłości, tj. waga 0,2 dla uczniów (ok. 1 197 zł na ucznia) i 0,08 dla uczniów będących młodocianymi pracownikami (ok. 479 zł na młodocianego pracownika). W algorytmie na 2020 r. wagi obejmują uczniów lub słuchaczy, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020,

 • kontynuowane będzie finansowanie kształcenia zawodowego z uwzględnieniem zróżnicowania kosztów kształcenia według grup zawodów,

 • utrzymano mechanizm zastosowany w 2019 r., tj. połączenie wskaźnika „zamożności” ustalanego na podstawie dochodów podatkowych i wskaźnika określającego wielkość szkoły dla dzieci i młodzieży (limit 18 uczniów średnio na klasę szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum i BS I),

 • uwzględniono finansowanie świadczenia dla nauczycieli stażystów „na start”. Wprowadzono analogiczne rozwiązanie jak przyjęte w 2019 r. Aby poziom finansowania nauczyciela stażysty był taki sam jak w 2019 r. wprowadzono wagę dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego - o wartości 0,21,

 • wyłączono z algorytmu podziału subwencji oświatowej dodatkowo etaty nauczycieli nieobecnych, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim i urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,

 • wprowadzono modyfikację sposobu wyliczania wskaźnika Di polegającą na ustaleniu wartości tego wskaźnika w wysokości 1, w przypadku gdy w jednostce samorządu terytorialnego nie wykazano uczniów i słuchaczy w szkołach prowadzonych przez tę jednostkę, dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, ani wychowanków w placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę. Z uwagi na sposób wyliczania wskaźnika Di mogłaby nastąpić sytuacja, w której taka jednostka samorządu terytorialnego bezzasadnie uzyskałaby znacząco wyższą subwencję,

 • uszczegółowiono zakres dotychczasowej wagi P21 (projektowana waga P23) dla uczniów szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych kształcących się w zawodach kierowca mechanik i technik transportu drogowego w ten sposób, że waga ta dotyczy uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020,

 • wprowadzono finansowanie w ramach subwencji oświatowej kształcenia w ramach oddziałów przygotowania wojskowego. w 2020 r. oddziały te będą funkcjonować przez 4 miesiące 2020 r. Wprowadzono nową wagę na uczniów tych oddziałów, do której liczebność, ze względu na brak dostępnych danych w SIO, na dzień opracowywania projektu rozporządzenia nie jest znana (do podziału zostanie przyjęta liczebność na poziomie 0).Proponuje się ustalić wartość wagi w wysokości 0,09, co daje ok. 539 zł na ucznia, przy założeniu, że oddział ten będzie liczył ok. 24 uczniów. Taka wysokość powinna umożliwić sfinansowanie 3 godzin kształcenia przygotowania wojskowego. Zakłada się, że zwiększone koszty kształcenia tej grupy uczniów w 2020 r. zostaną dofinansowane z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej.

wiper-pixel