Pracownicze Plany Kapitałowe w szkołach – co trzeba widzieć

Dodano: 6 grudnia 2019

Sprawdź, od czego zależy czy nowe przepisy dotyczące pracowniczych planów kapitałowych będą obowiązywały w konkretnych placówkach, czy też nie. Poznaj szczegóły. 

W przypadku szkół i placówek oświatowych będących jednostkami budżetowymi prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, obowiązek zawarcia umów o zarządzanie PPK powstaje z dniem 1 stycznia 2021 roku.

W przypadku pracodawców, którzy nie zaliczają się do sektora finansów publicznych, obowiązek utworzenia PPK powstanie w terminie uzależnionym od stanu zatrudnienia podmiotu zatrudniającego.Termin objęcia obowiązkami wynikającymi z ustawy o PPK przedstawia poniższa tabela.

Grupy podmiotów zobowiązane do utworzenia PPK

Start grupy

powyżej 250 osób

1 lipca 2019 r.

od 50–249 osób

1 stycznia 2020 r.

od 20–49 osób

1 lipca 2020 r.

pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych

1 stycznia 2021 r.

Ustawa o PPK określa terminy, według których brana jest pod uwagę liczba osób zatrudnionych w poszczególnych kategoriach podmiotów, którzy zobowiązani będą do utworzenia PPK w przypadku:

  1. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. - od dnia 1 lipca 2019 r.,

  2. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. - od dnia 1 stycznia 2020 r.,

  3. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - od dnia 1 lipca 2020 r.,

Zmiana liczby zatrudnionych po dniu według którego ustalana jest liczba zatrudnionych, a dniem utworzenia pracowniczego planu kapitałowego, nie modyfikuje terminu utworzenia PPK. Potwierdza to interpretacja ministerstwa finansów zawarta w odpowiedzi z 30 października 2018 r. na interpelację poselską w sprawie stosowania przez podmioty zatrudniające ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (nr 26880).

Placówki nienależące do sektora finansów publicznych muszą zweryfikować czy na dzień:

  • 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób – jeśli tak, to muszą wprowadzić PPK od 1 stycznia 2020 r.

  • 31 grudnia 2019 r. zatrudniają co najmniej 20 osób – jeśli tak, to muszą wprowadzić PPK od 1 lipca 2020 r.

Autor:   Leszek Skupski
wiper-pixel