Ocenianie w nauczaniu zdalnym – poradnik dla początkujących

Autor: Małgorzata Celuch

Dodano: 24 marca 2020

W wyniku pandemii przed szkołami stanęło wiele wyzwań, które dotychczas nigdy szkół nie dotyczyły. Jednym z nich jest ocenianie na odległość – sprzeczne z dotychczas obowiązującą definicją oceniania. Sprawdź, jak zagadnienie to regulują nowe przepisy.

W wyniku pandemii przed szkołami stanęło wiele wyzwań, które dotychczas nigdy szkół nie dotyczyły. Jednym z nich jest ocenianie na odległość – sprzeczne z dotychczas obowiązującą definicją oceniania. Sprawdź, jak zagadnienie to regulują nowe przepisy.

Od 25 marca obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r., które zasadniczo zmienia podejście do oceniania (podczas nauczania zdalnego).

Aby umożliwić ocenianie na odległość MEN skorzystało z przysługującego mu prawa wyłączenia stosowanie niektórych przepisów (w tym przypadku: ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Wyłączono w szczególności przepisy dotyczące postępowania rekrutacyjnego; oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów;przeprowadzania egzaminów; organizacji roku szkolnego. Wprowadzono odrębne unormowania dla tych zagadnień.

Ustalenie sposobu monitowania postępów

§ 1. pkt 4 nowego rozporządzenia nakłada na dyrektorów szkół obowiązek ustalenia, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

Należy zmodyfikować WSO

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Należy zatem:

  • sprawdzić dotychczasowe zapisy WSO i zmodyfikować je tak, by nie zawierały zapisów uniemożliwiających ocenianie zadań wykonywanych przez ucznia w domu i zabraniających oceniania pracy ucznia wykonywanej bez nadzoru nauczyciela, pozostałe zapisy dotyczące oceniania pozostawiając bez zmian,

  • przedstawić propozycje nauczycielom,

  • wysłuchać uwag i przeanalizować ewentualne pomysły nauczycieli,

  • przedstawić ostatecznie przyjęty model oceniania na odległość.

Z jakich materiałów można korzystać

Na rynku pojawiło się wiele ciekawych i przydatnych rozwiązań pomocnych w kształceniu zdalnym. Dzienniki elektroniczne posiadają zakładki, za pomocą których można zlecać zadania do wykonania z możliwością ich odsyłania do nauczyciela.

Aby zwiększyćszansę na to, że praca ucznia będzie samodzielna nauczyciele mogą stosować różne metody np. sprawdziany mogą być pisane za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. Skype). Dzięki relacji online nauczyciel ma możliwość obserwacji pracy uczniów, co dałoby możliwość jednoczesnego pisania sprawdzianu lub kartkówki przez kilku czy kilkunastu uczniów pod nadzorem nauczyciela.

Co zrobić gdy nie można pracować „na podglądzie”

Nie zawsze jednak możliwa będzie organizacja pracy przez internet „pod okiem” nauczyciela. Jeśli nie uda się tak zorganizować sprawdzania wiedzy, aby nauczyciel miał pewność samodzielności pracy uczniów, można wprowadzić pewne zasady ograniczające uczniowską chęć korzystania z niedozwolonych pomocy, np.:

  • różnicować zadania, tak aby uczniowie wzajemnie nie udostępniali sobie rozwiązań;

  • tak formułować polecenia, by nie stanowiły kopii zadań, których rozwiązania są łatwe do znalezienia w Internecie;

  • korzystać z testów dostępnych online z wyznaczonym czasem na ich wykonanie, co ogranicza możliwości czasowe poszukiwania odpowiedzi.

Zdaniem eksperta

Wszyscy znajdujemy się w sytuacji szczególnej, bardzo trudnej, więc nie powinniśmy przesadnie koncentrować się na zapewnieniu sobie pełnej kontroli nad samodzielnością wykonywania przez ucznia zadań, które zleciliśmy na ocenę. Starajmy się przekazać uczniom jak najwięcej wiedzy w sposób najlepszy, jakim dysponujemy i zmobilizujmy ich do samodzielnej pracy, aby wykorzystali ten trudny czas z jak największymi dla siebie korzyściami.

Autor:
Małgorzata Celuch
wiper-pixel