Kolejne przepisy i nowe terminy dotyczące funkcjonowanie szkół

Dodano: 29 kwietnia 2020

W dniu oddawania do druku bieżącego numeru wiemy, że funkcjonowanie szkół zostało zawieszone co najmniej do 26 kwietnia. Do końca roku szkolnego 2020/2021 nie będą przeprowadzane konkursy na dyrektora szkoły. Będą również nowe terminy rekrutacji w szkołach ponadpodstawowych.

W dniu oddawania do druku bieżącego numeru wiemy, że funkcjonowanie szkół zostało zawieszone co najmniej do 26 kwietnia. Do końca roku szkolnego 2020/2021 nie będą przeprowadzane konkursy na dyrektora szkoły. Będą również nowe terminy rekrutacji w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy matur i egzaminów ósmoklasisty prawdopodobnie zostaną wyznaczone w drugiej połowie czerwca. Z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem ma zostać przekazana informacja dotycząca:

  • egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym;

  • egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym;

  • egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym;

  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

  • egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym.

Z kolei potwierdzenie powołania członków i przewodniczących zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych oraz w miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego ma nastąpić na 3 dni przed terminami egzaminów. Wszystkie dotychczas rozpoczęte czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego zostaną utrzymane w mocy.

Nowe rozwiązanie przewidziane zostało w odniesieniu do praktyk zawodowych uczniów technikum i szkoły policealnej. Otóż praktyki zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, powinny być zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach (semestrach) programowo wyższych.

Z kolei uczniowie najwyższych klas branżowych szkół I stopnia będący zarazem młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, mają uzyskiwać roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.

Po raz kolejny tymczasowo zmodyfikowano zasady obsady stanowisk kierowniczych. Otóż w razie konieczności obsady stanowiska dyrektora przed 2 września 2020 r. możliwe będzie:

  • przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

  • powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi,

  • przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora,

o jeden rok szkolny, tj. do 31 sierpnia 2021 r. W tej wyjątkowej sytuacji, łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora może być dłuższy niż 10 miesięcy. Natomiast w nowej szkole lub placówce dyrektora będzie można powołać na rok bez konieczności przeprowadzania konkursu.

MEN ma również określić nowe terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych. W przypadku tych szkół terminy rekrutacji semestr pierwszy klas I określą bowiem właściwi kuratorzy oświaty.

Źródło:
  • strona internetowa MEN.

wiper-pixel