Podejrzewasz koronawirusa u ucznia? Musisz mieć wyznaczone miejsce jego izolacji

Dodano: 29 października 2020

Wspólne wytyczne GIS, MEN i Ministra Zdrowia nakładają na dyrektora obowiązek wyznaczenia miejsca, które posłuży do ewentualnej izolacji dziecka z objawami mogącymi wskazywać na COVID-19. Sprawdź, gdzie w szkole wyznaczyć takie miejsce.

Wspólne wytyczne GIS, MEN i Ministra Zdrowia nakładają na dyrektora obowiązek wyznaczenia miejsca, które posłuży do ewentualnej izolacji dziecka z objawami mogącymi wskazywać na COVID-19. Sprawdź, gdzie w szkole wyznaczyć takie miejsce.

ZDANIEM EKSPERTA

Dziecko nie może być izolowane poza budynkiem szkoły. Wiadomo, że powinno być to takie miejsce, w którym wykluczona jest styczność odizolowanego ucznia z innymi uczniami jak również pracownikami (nie licząc osoby, która ma opiekować się uczniem). Nie można jednak izolować ucznia w sali dydaktycznej, w której będą odbywały się zajęcia. Nauczyciel nie będzie wówczas w stanie zapobiec kontaktom ucznia z innymi osobami.

Jak więc należy postąpić? Czy takim miejscem może być gabinet pielęgniarki lub higienistki?

Nie.

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego opublikował zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczących bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Czytamy w nich, że „dyrektor szkoły powinien wyznaczyć pokój/ pomieszczenie do izolacji, w którym uczeń będzie odizolowany do czasu przybycia opiekuna. Pokojem do izolacji nie może być gabinet profilaktyczny pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, tylko wyznaczone pomieszczenie przeznaczone tylko do tego celu. Pomieszczenie to nie powinno być nazywane izolatorium, gdyż izolatorium zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 26 marca 2020 z późniejszymi zmianami jest dedykowane dla pacjentów nad którymi opiekę sprawuje podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne – czyli szpital. Pomieszczenie do izolacji, po opuszczeniu go przez ucznia/dziecko, powinno być przewietrzone i zdezynfekowane.”

Wyznaczenie gabinetu pielęgniarki na pomieszczenie w którym ma odbywać się izolacja ucznia do czasu jego odebrania przez rodziców oznacza, że z gabinetu tego nie będą mogli skorzystać w tym czasie inni uczniowie, co jest niedopuszczalne, bowiem gabinet powinien być dostępny również w sytuacjach nagłych, choćby w razie wypadku ucznia.  Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 Prawa oświatowego szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej:

  • spełniającego szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz 

  • wyposażonego w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć są zatem czynnościami wykonywanymi w gabinecie, który w związku z tym powinien być dostępny dla uczniów.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910) – art. 103 ust. 1 pkt 4,

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) - § 13c.

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 736 ze zm.).

Autor: Michał Kowalski, Michał Łyszczarz
wiper-pixel