Specustawa w sprawie koronawirusa a obowiązki dyrektora

Dodano: 30 marca 2020

Nowa ustawa kryzysowa w sprawie koronawirusa wprowadziła zmiany, które wpłyną także na obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły. Sprawdź, w jaki sposób.

Nowa ustawa kryzysowa w sprawie koronawirusa wprowadziła zmiany, które wpłyną także na obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły. Sprawdź, w jaki sposób.

Ustawa dała ministrowi możliwość ograniczenia lub częściowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części. Minister zyskał możliwość zobligowania do zamknięcia szkół bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności przez dyrektora tj. zawieszania zajęć na ogólnych zasadach.

Możliwość zmiany przepisów organizacyjnych

MEN może także modyfikować niektóre przepisów prawa oświatowego np. w zakresie:

 • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,

 • oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

 • przeprowadzania egzaminów,

 • organizacji roku szkolnego,

 • organizacji pracy tych jednostek.

Wojewoda może nałożyć dodatkowe obowiązki

Kolejna zmiana to możliwość nałożenia na szkołę dodatkowych obowiązków związanych ze zwalczaniem koronawirusa. Polecenie w tym zakresie może wydać wojewoda i co istotne, podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

Wskazane polecenia mogą zostać wydane:

 • na piśmie,

 • ustnie,

 • telefonicznie,

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

 • za pomocą innych środków łączności.

Analogiczne polecenia w odniesieniu do szkół i placówek innych niż samorządowe może natomiast wydawać premier.

GIS może nałożyć na szkołę pewne obowiązki

Pewne uprawnienia względem szkoły zyskuje również inspektor sanitarny. Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny mogą w drodze decyzji nałożyć na szkołę obowiązek:

 • podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać informacji w tym zakresie,

 • współdziałania z innymi organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w przypadku kierowania decyzji do podmiotów innych niż te organy.

GIS może też formułować zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań przez dyrektora. Decyzję lub zalecenie wydaje się w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia. Podlega ona natychmiastowemu wykonaniu. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny nakazuje zamknięcie szkoły, a dyrektor musi natychmiastowo wykonać jego decyzję.

W dniu oddawania bieżącego wydania „Aktualności oświatowych” trwały prace nad nowym rozporządzeniem MEN, w którym mają zostać uregulowane kwestie dotyczące zdalnego nauczania. O szczegółach będziemy informować na łamach magazynu oraz e-serwisu oświatowego.

wiper-pixel