Wróciły zajęcia praktyczne u pracodawców

Dodano: 9 lipca 2020

Od 29 czerwca wszyscy uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami ponownie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach praktycznych u pracodawców.

Od 29 czerwca wszyscy uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami ponownie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach praktycznych u pracodawców.

Uczniowie – młodociani pracownicy ponownie mają obowiązek realizowania przygotowania zawodowego u pracodawcy. W tym zakresie zachowane muszą być nie tylko przepisy prawa pracy, ale też  bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności rygor sanitarny wymagany od zakładów pracy w związku z pandemią COVID-19. Uczniowie będą mogli też skorzystać – na ogólnych zasadach – z urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Źródło:
  • Strona internetowa MEN (www.gov.pl/web/edukacja).

wiper-pixel