Praca zdalna nawet dla jednego pracownika?

Agnieszka Rumik-Smolarz

Autor: Agnieszka Rumik-Smolarz

Dodano: 6 października 2020

Możliwość zorganizowania pracy zdalnej nawet dla jednego pracownika szkoły wynika z tarczy antykryzysowej 4.0. Sprawdź, kiedy możesz zastosować to rozwiązanie.

Możliwość zorganizowania pracy zdalnej nawet dla jednego pracownika szkoły wynika z tarczy antykryzysowej 4.0. Sprawdź, kiedy możesz zastosować to rozwiązanie.

Przepisy wykonawcze MEN dotyczące organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w okresie epidemii odnoszą się do możliwości zawieszenia zajęć w kontekście zagrożenia epidemicznego. Nie przewidują rozwiązania polegające na ustaleniu pracy zdalnej dla jednego nauczyciela czy też pracownika przy zachowaniu trybu stacjonarnego kształcenia. Jednak rozwiązanie można znaleźć w ustawie z2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tzw. tarcza 4.0.

Zgodnie z art. 3 tzw. tarczy 4.0. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna) – zob. przykład. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu o którym mowa wyżej. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Przykład

Nauczycielka poinformowała dyrektora o planowanej nieobecności w szkole z powodu leczenia tarczycy jodem. Będzie w czasie 2 tygodni przebywać w izolacji nawet od swojej rodziny, gdyż tego wymaga terapia. Poza tym może normalnie funkcjonować i pracować zdalnie. Zapytała mnie o możliwość pracy zdalnej w czasie terapii; jest do niej przygotowana. Lekarz prowadzący ma wydać stosowne zaświadczenie dotyczące konieczności kwarantanny i możliwości pracy zdalnej. Ja jestem bardzo zainteresowana pracą tej nauczycielki ponieważ prowadzi zajęcia z przedmiotów maturalnych. Jaka jest podstawa prawna zgody na pracę zdalną nauczyciela w tej nietypowej sytuacji?

Pracodawca może powierzyć nauczycielowi wykonywanie pracy zdalnej pod warunkiem, że jest on zdolny do jej wykonywania tj. nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, ma możliwości organizacyjne i techniczne by ją wykonywać. Pracy zdalnej nie trzeba usprawiedliwiać, zatem żaden dokument od lekarza dotyczące leczenia nauczyciela nie jest potrzebny.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

  • Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).

Autor: Agnieszka Rumik-Smolarz
wiper-pixel