Zlecenie pracy zdalnej – kiedy jest możliwe

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 29 października 2020

O możliwość pracy zdalnej mogą wnioskować pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni w szkole. Powodem może być kwarantanna ale również inne przewlekłe choroby. Sprawdź, kiedy praca zdalna jest możliwa gdy szkoła pracuje w trybie stacjonarnym.

O możliwość pracy zdalnej mogą wnioskować pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni w szkole. Powodem może być kwarantanna ale również inne przewlekłe choroby. Sprawdź, kiedy praca zdalna jest możliwa gdy szkoła pracuje w trybie stacjonarnym.

Pracownicy niepedagogiczni mogą pracować zdalnie za zgodą dyrektora także wówczas, gdy w szkole nie zostały zawieszone zajęcia.

Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone. W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

WAŻNE

Realizowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się tylko w tych szkołach, w których zostały zawieszone zajęcia. Przepisy nie pozwalają zatem na to, by nauczyciel prowadził lekcje online w przypadku, gdy szkoła pracuje stacjonarnie.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) - art. 3 ust. 1 i ust. 3.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1389) - § 2 ust. 1. 

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604) - §18 ust. 2a.

Autor: Dariusz Dwojewski
wiper-pixel