1 i 11 listopada dniami wolnymi od zajęć i od pracy

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 21 stycznia 2014

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy . W te dni szkoła zobowiązana jest zapewnić uczniom zajęcia opiekuńczo wychowawcze. Natomiast dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach ustawy o dniach wolnych od pracy, w tym 1 i 11 listopada.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy. W te dni szkoła zobowiązana jest zapewnić uczniom zajęcia opiekuńczo wychowawcze. Natomiast dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach ustawy o dniach wolnych od pracy, w tym 1 i 11 listopada.

  


Dniami wolnymi od pracy poza niedzielami są:

 • 1 stycznia - Nowy Rok,

 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

 • pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy,

 • 1 maja - święto państwowe,

 • 3 maja - Święto Narodowe 3 Maja,

 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,

 • dzień Bożego Ciała,

 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny,

 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,

 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

 • 25 i 26 grudnia - pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.

Karta Nauczyciela nie wprowadza innych, dodatkowych dni wolnych od pracy dla nauczycieli.


Dyrektor może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć  

Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

 1. szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni,

 2. gimnazjów - do 8 dni,

 3. liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających - do 10 dni.

Wcześniej dyrektor musi zasięgnąć opinii rady szkoły, a jeśli rada nie została powołana - rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Dniem wolnym od zajęć lekcyjnych jest dla nauczycieli również Dzień Edukacji Narodowej.


Zapamiętaj!

Dodatkowe dni wolne pod warunkiem zrealizowania zajęć w soboty

Niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wyżej wymienionym wymiarze, dyrektor szkoły może - za zgodą organu prowadzącego - ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jest to możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.


W dni wolne od pracy szkoła nie musi organizować opieki


W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.Nauczyciele mogą zostać zobowiązani do przyjścia do pracy w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, gdyż nie są to dni wolne od pracy. Nie mają jednak wówczas obowiązku ewidencjonowania czasu pracy.

Nauczyciel zobowiązany jest jedynie do ewidencjonowania zajęć:

 • dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych poprzez dokonywanie wpisów do dziennika lekcyjnego lub dziennika zajęć oraz

 • zajęć realizowanych w ramach tzw. godzin karcianych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.


 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) - art. 151[9] § 1.

 • Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r. nr 4, poz. 28 ze zm.) - art. 1.

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 42 ust. 7a, art. 74.

 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) - § 5, § 6a.

 

Autor: Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
wiper-pixel